BOBIŃSKI Ferdynand Leopold

Aneta Sowa

ppłk-S/Ldr (P-1494) Ferdynand Leopold BOBIŃSKI (22.09.1896 – 15.06.1956); obserwator; zmarł w UK - brak danych – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

ppłk obs. (P-1494) Ferdynand Leopold BOBIŃSKI – ur. 22.09.1896 w Schlottenhofie, pow. Fridrichsztat ( Kurlandia, Łotwa), syn Gustawa i Marii z ŁAPIŃSKICH. Maturę uzyskał w Gimnazjum Państwowym w Kielcach. W 05.1916 r. wcielony do armii rosyjskiej do 2 batalionu studenckiego w Carycynie skąd 27.06.1916 r. skierowany do 5 Szkoły Chorążych w Kijowie którą ukończył 01.12.1916 r. i został mianowany chorążym. Skierowany do 3 Brygady Artylerii w Samarze uzupełniał wiedzę z zakresu artylerii potwierdzaną specjalnymi egzaminami po zaliczeniu których przeniesiony został do Fortecy Sweaborg (Finlandia) do 2 Kompani Chemicznej Składu Artylerii Fortecznej. Zawarł w Samarze 15.08.1917 r., związek małżeński z Zinajdą SAWIELIEFF. Posiada dziecko ur. 12.01.1923 r. Zwolniony z armii rosyjskiej z powodu demobilizacji 14.03.1918 r. Studiował leśnictwo i rolnictwo w Instytucie Rolnictwa i Leśnictwa w Puławach 6 semestrów. W latach 1916-1918 służył w armii rosyjskiej. W Wojsku Polskim od 06.02.1919 r. zaliczony do rezerwy i przydzielony na kurs oficerski w Warszawie który ukończył 01.04.1919 r. przyjęty do WP Dekretem nr 866 DRW nr 27 z 01.03.1919. Od 01.05.1919 r. skierowany do dyspozycji Inspektoratu Wojsk Lotniczych do Głównej Wojskowej Stacji Meteorologicznej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w dyspozycji Szefostwa Kolejnictwa Polowego służył w Baonie Zapasowym Kadry Pociągów Pancernych 2 pułku wojsk kolejowych. 06.08.1920 r. skierowany jako oficer artylerii pociągu pancernego „Pionier". 14.08.1920 r. Rozkazem dowództwa 6 Armii nr 19 z 14.08.1920 i szefa kolejnictwa przydzielony do pociągu pancernego „Reduta Ordona". 07.12.1920 r. Rozkazem szefa Kolejnictwa VI Armii nr 3 z dnia 07.12.1920 przeniesiony do załogi pociągu pancernego „Gen. Iwaszkiewicz". 30.12.1920 r. w dyspozycji Departamentu III Żeglugi Powietrznej przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie jako m.in. d-ca Eskadry Szkolnej. 01.04.1921 r. awansowany na stopień porucznika. 04.04. objął obowiązki d-cy oddziału sztabowego 1 PL wraz z równoczesnym pełnieniem obowiązków d-cy Głównej Wojskowej Stacji Meteorologicznej. Na tym stanowisku do 20.10.1926 r. 25.10.1926 r. skierowany na 10 miesięczny kurs obserwatorów lotniczych przy CWOL po ukończeniu którego w dniu 23.07.1927 r. przydzielony jako obserwator do 13 Eskadry Lotniczej. Otrzymał tytuł i odznakę obserwatora nr 362 Dz. Pers. nr 20/1927. D-ca 12 Eskadry Liniowej Rozkaz D-cy 1 PL nr 149 z dn. 03.07.1929. D-ca Eskadry Szkolnej (Liniowej) Rozkaz D-cy 1 PL nr. 171 z dn. 01.10. 1929. Przeniesiony z 1 PL do dyspozycji szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk BPMSWojsk L.14/B.P.I.30. Referent do spraw lotnictwa niemieckiego w Oddziale II (wywiadowczym) Sztabu Głównego 1928-1929 i 1930-1939. W okresie 09.08.-24.09.1934 r. ukończył organizowany w Centrum Wyszkolenia Piechoty XXIV kurs unifikacyjno-doskonalący ( Opinia z kursu cyt... „umysł nie ścisły, rozumuje chaotycznie. Taktycznie słaby, w decyzjach chwiejny. Dzięki wielkiej pracowitości osiągnął dostateczne wyniki. Odnosi się jednak wrażenie, żeby był słabym oficerem sztabu". Komendant Centrum OLBRYCHT pułkownik.). Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji gdzie został przydzielony do Oddziału II Sztabu Sił Powietrznych jako referent lotnictwa niemieckiego w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza 1940-1942; z-ca szefa Lotniczego Wydziału Wywiadowczego i szef Sekcji „Zachód" tegoż wydziału (główny rzeczoznawca polskiego wywiadu o lotnictwie niemieckim) 1942-1945. Po wojnie w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w Londynie 1945-1949. Po zakończeniu służby wojskowej pracował w Londynie m.in. jako urzędnik podatkowy. (Po przejściu do cywila pracował zarobkowo w brytyjskim Ministerstwie Oświaty). Członek Stowarzyszenia Lotników Polskich (przez krótki okres prezes Koła Londyn) 1945-1956. Zmarł 15.06.1956 r. w Londynie Pogrzeb odbył się 22.06.1956 r. w kaplicy zakładu pogrzebowego Ballard. W uroczystości wzięli udział m.in. dr Władysław GUNTHER - b. poseł RP w Jugosławii i Grecji i gen. bryg. Zygmunt PODHORSKI. Nad grobem przemawiał płk pil. Edward LEWANDOWSKI. Odznaczenia: m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Lotniczy, Medal za Wojnę 1918-1921, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

BOBIŃSKI

Aneta Sowa

1. Uczestnicy 5. kursu pilotażu podstawowego w szkole 16. (Polish) SFTS (Service Flying Training School - Szkoła Pilotażu Zasadniczego), Nevton, lato 1941 r. Siedzi w 1 rzędzie 2 od prawej – (LOTNICTWO 11/2010)

BOBER Mikołaj

Aneta Sowa

kpr. rez. mech. Mikołaj BOBER – ur. 1909 r. Zmobilizowany w 08.1939 r. do 5 plot w Wilnie-Lidzie, przydzielony do eskadry treningowej. Zginął 01.09.1939 r. podczas bombardowania lotniska w Lidzie. Pochowany w zbiorowej mogile na tamtejszym cmentarzu – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BOBER Mikołaj

Aneta Sowa

st. sierż.-Sgt (792487) Mikołaj BOBER (01.01.1909 – 31.10.1973); mechanik przyrz. sam.; 304 Dywizjon Bombowy; zmarł w Nottingham, pochowany Wilford Hill Cemetery (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)