W załączonym wykazie prosimy o podanie następujących elementów opisu bibliograficznego:

Monografie, podręczniki, skrypty, książki popularno-naukowe i inne
 • autor/rzy, redaktor/rzy
 • tytuł publikacji
 • miejsce wydania : wydawca, rok
Przykłady
 • Carafano James Jay, Rosenzweig Paul, Winning the Long War : lessons from Cold War for defeating terrorism and preserving freedom, Washington : Heritage Books, 2005.
 • Kaczmarek Julian, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław: Atla 2, 2001.
 • Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan: Leksykon zamków w Polsce, Warszawa : Arkady, 2001
 • Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego, Toruń : Adam Marszałek, 2006.
 Rozdziały w książkach
 • opis całości
 • autor/rzy, redaktor/rzy
 • tytuł pracy zbiorowej, w której rozdział został zamieszczony
 • miejsce wydania : wydawca, rok
oraz poszczególnych utworów
 • autor/rzy
 • tytuł rozdziału
 • tytuł pracy zbiorowej, w której rozdział został zamieszczony (poprzedzony dużą literą W i dwukropkiem)
 • miejsce wydania, rok, strony (na których rozdział został zamieszczony)
Uwaga!!! Jeśli w tej samej książce występuje więcej niż jeden rozdział bardzo prosimy o niepowtarzanie za każdym razem opisu bibliograficznego całości dzieła.
Przykłady

Opis całości:

 • Plasma polymer films. Ed. Biederman Hynek. London : Imp. Coll. Press, 2004

Rozdział zamieszczony w monografii:

 • Tyczkowski Jacek: Chapt. 5. Electrical and optical properties of plasma polymers. W: Plasma polymer films. London, 2004
Artykuły w czasopismach (wydanych za granicą lub w Polsce)
 • autor/rzy
 • tytuł artykułu
 • tytuł czasopisma
 • rok, rocznik, numer, strony (na których znajduje się opublikowany artykuł)
Przykłady
 • Hocko Marian, Cekanova Anna, Leonova Luboslava, : Lifelong Learning Of Civil Aviation Personnel, Acta Avionica 2007 Vol. IX nr 14, s. 47 -51

Przykład referatu na konferencję zamieszczonego w czasopiśmie

 • Pakowski Zdzisław, Drużdżel Artur, Drwięga J.: Validation of a model of an expanding superheated steam flash dryer for cut tobacco based on processing data. Dry. Technol. 2004 Vol.22 nr 1-2, s.45-57
Referaty z konferencji (organizowanych za granicą lub w Polsce)
 • opis całości
 • redaktor/redaktorzy
 • tytuł publikacji
 • miejsce wydania : wydawca, rok

oraz poszczególnych referatów

 • autor/rzy
 • tytuł referatu
 • tytuł materiałów konferencyjnych (poprzedzony dużą literą W i dwukropkiem)
 • miejsce wydania, rok, strony (na których jest zamieszczony referat)
Uwaga!!! Jeśli w tych samych materiałach konferencyjnych występuje więcej niż jeden referat bardzo prosimy o niepowtarzanie za każdym razem opisu bibliograficznego całości dzieła.
Przykłady

Referat zamieszczony w materiałach konferencyjnych:

 • Krysiński Bogdan, Goryca Wojciech, Ampuła Dariusz, Stępień Leszek, Problemy bezpieczeństwa i zawodności amunicji po długoletnim przechowywaniu na przykładzie zapalników, W: // Problemy Techniki Uzbrojenia i Radiolokacji. - 1997, nr 61, s. 155-158

Materiały z VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia

 • Kryszkiewicz Marzena, Cichoń Katarzyna: Support oriented discovery of generalized disjunction-free representation of frequent patterns with negation. W: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. 9th Pacific-Asia Conference, PAKDD 2005. Proceedings. Berlin, 2005, s.672-682 „lista filadelfijska"

Przez "monografię" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp. Przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 1 arkusz wydawniczy).

Źródło:

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. z 2010 r. Nr 93, poz. 599).