Katalogi on-line

I. DĘBLIŃSKA SZKOŁA LOTNICZA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM.

Szkolnictwo lotnicze 1918-1939.

1. DĄBKOWSKI T.: Struktura organizacyjna i szkolenie kadr lotniczych w latach 1936-1939. BIULETYN HISTORYCZNY INSPEKTORATU LOTNICTWA 1964 s.82.
2. DZIESIĘCIOLECIE lotnictwa polskiego. Poznań 1930.
3. FIJAŁKOWSKI ZBIGNIEW: Wyższe wojskowe szkolnictwo lotnicze w Polsce w okresie międzywojennym 1918-1939. W: Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym. (Materiały z sesji popularnonaukowej). Warszawa-Suwałki 1993 s.107-127.
4. KRÓLIKIEWICZ T.: Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym. WOJS. PRZ. HISTORYCZNY 1957 NR 3.
5. KUROWSKI ADAM: Wojskowe szkoły lotnicze 1918-1939. Poznań 1963.
6. NOWACKI TOMASZ: Kadry lotnictwa wojskowego 1918-1926. W: Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym. (Materiały z sesji popularnonaukowej). Warszawa-Suwałki 1993 s.8-97.
7. WALTERA WACŁAWA: 10 lat Szkoły Podchorążych Lotnictwa. PRZ. LOT. 1937 NR 10.
8. WARUNKI przyjęcia do szkół wojskowych. INWALIDA 1939 NR 5 s.11-12.
9. WARUNKI ubiegania się o przyjęcie i tok przyjęć w 1938 r. do Szkoły Podchorążych Lotnictwa kształcącej na oficerów służby stałej. Warszawa 1938 s.6
10. WARUNKI ubiegania się o przyjęcie i tok przyjęć w 1939r. do Szkoły Podchorążych Lotnictwa – grupa techniczna. DZ. ROZK. MSW 1939 NR 8 dod. obw. 3 s.1-8, zał.2.
11. WOŁKOWIŃSKI S.: Sprawozdanie z uroczystości 10-lecia SPL w Dęblinie PRZ. LOT. 1937 NR 9.
12. WÓJCIK WALDEMAR: Wojskowe szkolnictwo lotnicze 1919-1920. W: Lotnic-two polskie w okresie międzywojennym (Materiały z sesji popularnonaukowej). Warszawa-Suwałki 1993 s.53-65.
13. Z HISTORII polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939. Warszawa 1978 s.251. dot. wypadków lotniczych.
14. Z HISTORII polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939. Warszawa 1978 s.305. dot. budowy lotniska (model).

Szkolenie i wychowanie oficerów lotnictwa.

15. CELEK JAN: Lotnictwo polskie na drodze przemian 1925-1939. Cz.1. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 3 s.66-75.
16. CELEK JAN: Lotnictwo polskie. Dynamizacja przemian 1936-1939. Cz.2. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 4 s.75-83.
17. CELEK JAN: Lotnictwo polskie. Szkolnictwo lotnicze 1925-1939 Cz.3. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 11 S.69-80.
18. CELEK JAN: Rok 1939. Ostatni podchorążowie dęblińskiej szkoły lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1997 NR 9 s.85-96.
19. CYNK JERZY: Szkolenie lotnicze. W: Siły lotnicze Polski i Niemiec. Wrzesień 1939. Warszawa 1989 s.70-72.
20. DZIAŁALNOŚĆ klubów lotniczych w roku 1930. SKRZYDL. POLSKA 1931 NR 2/3.
21. LEOSZKO JÓZEF: O współpracy lekarzy z instruktorami w szkole pilotów. LE-KARZ WOJSKOWY 1935, [15 grudnia].
22. MECHALIŃSKI ROMAN: 50 lat szkolnictwa lotniczego w Grudziądzu. POMORZE 1971 NR 3. dot. historii Wyższej Szkoły Pilotów, Oficerskiej Szkoły Lotnictwa, Lotniczej Szkoły Bombardowania i Strzelania, Szkoły Pilotażu oraz ich wykładowców i absolwentów w latach 1920-1970.
23. NEUMARK STEFAN: Nowy ośrodek wiedzy lotniczej. LOT POLSKI 1926 NR 12.
24. NIEWIAROWSKI ROMAN: Szkic problemu wychowania oficera. PRZ. LOT. 1929 NR 1.
25. ORGANIZACJA szkolnictwa. W: Z historii polskiego lotnictwa wojskowego /1918-1939/. Warszawa, 1978 s.131-135.
26. OSTROWSKI J.: Rozwój organizacji i metod szkolenia kadr lotniczych w okresie dwudziestolecia. BIULETYN HISTORYCZNY INSPEKTORATU LOTNICTWA. Warszawa 1964.
27. PAWLAK JERZY: Warszawa, Dęblin, Bydgoszcz – Francuska Szkoła Pilotów. W: Polskie eskadry w latach 1918-1939. Warszawa 1989 s.39-40.
28. POD BIAŁO-CZERWONĄ szachownicą. [Materiały pomocnicze do pracy propagandowej pod red. Z. Bulzackiego]. DWL Poznań 1983 s.34-47. dot. organizacji szkolnictwa lotniczego w latach 1918-1939.
29. POLSKA Lotnicza. Pod red. ppłk. Mariana Romeyko. Warszawa, 1937 s.286.
30. PRAUSS T.: Znaczenie wspomnień i tradycji w wychowaniu personelu latającego. PRZ. LOT. 1934 NR 1.
31. REGULAMIN lotnictwa (tymczasowy) (Projekt M.S.Wojsk.). Cz. 1, 2. Dęblin 1930 s. 53, 62, 80.
32. SZKOLENIE pilotów w r. 1930. SKRZYDL. POLSKA 1931 NR 2/3.
33. SZKOLNICTWO lotnicze. W: Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939. Warszawa 1978 s.30-46.
34. WOJTYGA ADAM: Metody wyszkolenia w pilotażu. PRZ. LOT. 1931 NR 11.
35. WOJTYGA ADAM: Wyszkolenie pilota w świetle statystyki. PRZ. LOT. 1929 NR 12.
36. WYSZKOLENIE personelu latającego i technicznego. W: Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939. Warszawa 1978 s.163-197.
37. Z.J.: Szkoła pilotów L.O.P.P. w Radomiu. LOT POLSKI 1939 NR 3.

II. UDZIAŁ WYCHOWANKÓW SZKOŁY ORLĄT W II WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Wojna obronna.

38. CELEK JAN: Losy wychowanków Szkoły Podchorążych Lotnictwa w działaniach wojennych roku 1939. Cz.1. PRZ. WOJSK LOT I OP 1992 NR 9 s.44-59, fot.
39. KU CZCI Poległych Lotników. Księga pamiątkowa. Pod red. mjr. dypl.. pil. Mariana Romeyki. Warszawa 1933.
40. LOTNICTWO w Kampanii Wrześniowej [Kopia maszynopisu sprawozdania Ko-misji Historycznej Lotnictwa pod egidą płk. Tuskiewicza Londyn maj 1947] [Maszynopis znajduje się w czytelni Biblioteki Głównej WOSP].
41. PAWLAK JERZY: Eskadry czasu wojny. W: Polski eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939. Warszawa 1991, Wyd. 2 rozsz., s.448-464.
42. PAWLAK JERZY: Lotnicy czechosłowaccy w Wojnie Obronnej Polski. W: Polskie eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939. Warszawa 1991. Wyd. 2 rozsz. s.488.
43. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Lotnictwo w wojnie obronnej Polski. WOJS. LUD. 1989 NR 9 s.19-22.
44. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Uwagi o lotnictwie polskim w kampanii wrześnio-wej 1939 r. BIULETYN WOSL 1977 NR 2 s.5-16, tab., bibliogr.

Na frontach II wojny światowej.

45. A.W.: Polski dorobek lotniczy „drugiej linii". SKRZYDŁA – WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA [ Wydaw. Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn], 1942 NR 1 s. 6. dot. pracy i szkolenia polskiego personelu lotniczego w nieoperacyjnych stacjach brytyjskich.
46. CELEK JAN: Losy wychowanków Szkoły Podchorążych Lotnictwa w działaniach wojennych roku 1939. [Cz.1]. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 9, s. 44-60.
47. CELEK JAN: Losy wychowanków Szkoły Podchorążych Lotnictwa w działaniach wojennych1939-1945. [Cz. 2] PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 10, s. 71-74.
48. CELEK JAN: Losy wychowanków Szkoły Podchorążych Lotnictwa w działaniach wojennych 1939-1945. [Cz. 3] PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 11, s. 59-64.
49. CELEK JAN: Losy wychowanków Szkoły Podchorążych Lotnictwa w działaniach wojennych1939-1945. [Cz. 4] PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 12, s. 65-73.
50. CELEK JAN: Losy wychowanków Szkoły Podchorążych Lotnictwa w działaniach wojennych1939-1945. [Cz.5] PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 1, s.71-79.
51. CELEK JAN: Udział wychowanków Dęblińskiej Szkoły Lotniczej w walkach na frontach II wojny światowej. BIULETYN WOSL 1970 NR 5 s.20-42.
52. KRÓL WACŁAW: 315 Dywizjon Myśliwski Dębliński. W: Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940-1945.Warszawa 1982. Wyd.2 popr., s.275-284.
53. KRÓL WACŁAW: Zarys działań polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii 1940-1945. Warszawa 1990.
54. LOTNICTWO polskie na obczyźnie [ kopia maszynopisu sprawozdania Komisji Historycznej Lotnictwa, Londyn maj 1947]. [Maszynopis znajduje się w czytelni Biblioteki Głównej WSOSP].
55. LOTNICY polscy, którzy polegli w obronie Wielkiej Brytanii. [Wykaz nazwisk]. POLSKA ZBROJNA 1947 NR 93.

III. SZKOŁA ORLĄT W LATACH 1944-1968.

Odrodzenie Szkoły Orląt i jej rozwój organizacyjny.

56. BIEŃ M.: Powstanie i rozwój ludowego szkolnictwa wojskowego. MYŚL WOJS. 1958 NR 10.
57. CELEK JAN: Rozwój Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego i realizacja zadań w latach powojennych. BIULETYN HISTORYCZNY INSPEKTORATU LOTNICTWA 1965.
58. DĘBLIŃSKA „SZKOŁA ORLĄT" w latach powojennych. SKRZYDŁA- WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA [ Wydaw. Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn] 1944, dod. do NR 145 s.39.
59. GÓRNICKI WIESŁAW: OSL na starcie. ŻOŁ. POLSKI 1950 NR 33 s.4.
60. J.P.: Odrodzona „Szkoła Orląt". ŻOŁ. POLSKI 1947 NR 19 s. 4-5, il.
61. KOLIŃSKI IZYDOR: Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947. Warszawa 1987.
62. KOLIŃSKI IZYDOR: Ludowe Lotnictwo Polskie 1943-1945. Warszawa 1969.
63. KOLIŃSKI IZYDOR: Powstanie i zmiany organizacyjne w Ludowym Lotnictwie Polskim 1944-1956. W: Z dziejów wojska polskiego 1943-1973. ZESZYTY NAUKOWE WAP, 1973 NR 76.
64. KOLIŃSKI IZYDOR: Szkolne jednostki lotnicze Wojska Polskiego. W: lotnic-two Polski Ludowej 1944-1947. Warszawa 1987 s.119-132. dot. organizacji Szkoły i przebiegu szkolenia.
65. KOŁACIŃSKI A.: Dziś i jutro szkoły oficerskiej. ŻOŁ. WOLNOŚCI R.14: 1963 NR 18 s.2.
66. KOŁACIŃSKI A.: Za i przeciw specjalizacji (2). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.14: 1963 R 19 s.2.
67. KOŁACIŃSKI A.: Stare przesądy i nowa rzeczywistość (3). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.14: 1963 NR 26 s.2.
68. KOŁACIŃSKI A.: Sprawy wykładowców (4). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.14: 1963 NR 48 s.2.
69. KOŁACIŃSKI A.: Pierwszy rok wyższych szkół oficerskich. Egzaminy i pro-gnozy (1). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.18: 1967 NR 256 s.3.
70. KOŁACIŃSKI A.: Pierwszy rok wyższych szkół oficerskich. Lista spraw do załatwienia (2). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.18: 1967 NR 257 s.3.
71. KOŁACIŃSKI A.: Szkoła przed reformą. Wiele zależy od startu (1). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.18: 1967 NR 16 s.2. [dot. szkół oficerskich].
72. KOŁACIŃSKI A.: Wykładowcy i słuchacze(2). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.18: 1967 NR 24 s.3.
73. KOŁACIŃSKI A.: Manko w bilansie czasu (3). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.18: 1967 NR 26 s. 3.
74. KOŁACIŃSKI A.: Prymat teorii i praktyki (4). ŻOŁ. WOLNOŚCI R.18: 1967 NR 28 s. 3.
75. KONIECZNY JERZY R.: Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945. Warszawa 1984.
76. KRZEMIŃSKI CZESŁAW: Kalendarium ważniejszych wydarzeń z dziejów Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W: Polskie lotnictwo wojskowe 1945- 1980. Warszawa 1989 s.186-213.
77. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Lotnictwo Wojska Polskiego 1918-1996. Warszawa 1997.
78. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: 80 lat polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1988. Zarys historii. Warszawa 1998 s.43-45.
79. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Zarys historii polskiego lotnictwa wojskowego. Dęblin: WOSL 1985, schem., szkice, tabl., bibliogr.
80. RADŁOWSKI JANUSZ: Nowa nazwa – nowe zadania. WOJS. PRZ. LOT. 1968 NR 3 s.16-18. dot. OSL im. J. Krasickiego.
81. SŁAWIŃSKI KAZIMIERZ: Dzieje polskich skrzydeł. Warszawa 1974 s. 38-41; 150-153.
82. SMAGA JÓZEF: Centralna Szkoła Lotnicza. SKRZYDL. POLSKA 1945 NR 1 s. 14-15. dot. zadań stojących przed nowo zorganizowaną szkołą.
83. SPYTEK ADAM: Kuźnia kadr ludowego lotnictwa polskiego. WOJS. PRZ. LOT. 1955 NR. 4 s. 112-123.
84. SPYTEK ADAM: 10 lat Oficerskiej Szkoły Lotniczej im Janka Krasickiego. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1955 NR 89 s. 3.
85. SZUSTEK ROMAN: Polskie Lotnictwo Wojsk Lądowych wczoraj, dziś i jutro. W: 80 lat lotnictwa polskiego – historia i współczesność. T.1. Warszawa 1998 s. 318.
86. WOJDALSKI Z.: Formowanie korpusu oficerskiego Wojsk Lotniczych w latach 1945-1947. BIULETYN HISTORYCZNY DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Warszawa 1969.
87. ZARZĄDZENIE Dz. U. 1967 NR 15 poz. 65. dot. utworzenia wyższych szkół oficerskich.

Dorobek Szkoły Orląt.

88. BARAN L., WOLIŃSKI STANISŁAW: Najstarsze w Polsce Ludowej szkoły lotnicze uroczyście obchodziły swoje 10-lecie. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1955 NR 90 s.3.
89. BULZACKI ZYGMUNT: Jak rosły nam skrzydła; 35-lecie LLP; Pierwsi z odrzutowych. WIRAŻE R: 23: 1979 NR 36 s. 10.
90. CELEK JAN: W służbie polskich skrzydeł. 30-lecie WOSL im. J. Krasickiego. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK R. 29: 1975 NR 4 s. 5-14, il.
91. GOMÓŁKA JÓZEF: Dęblińska „Szkoła Orląt". Historia i współczesność. Wywiad z gen. bryg. pil. dr. E. Hyrą. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 6 s. 3-8.
92. JASZCZUK: Wystawa racjonalizatorska w Oficerskiej Szkole Lotniczej. ŻOŁ. WOLNOŚCI R.1: 1950 NR 23 s.1.
93. KOWALSKI JÓZEF: Dorobek 25-lecia Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego. BIULETYN WOSL 1970 NR 5 s. 8-19.
94. KOWALSKI JÓZEF: O dorobku OSL im. J. Krasickiego w minionym dwudziestoleciu - mówi jej komendant płk pil... ŻOŁ. WOLNOŚCI 1965 NR 156 s.2.
95. KOZŁOWSKI ROMAN, SAŁASIŃSKI ROMAN: Dęblińska „Szkoła Orląt" w latach 1945-1990: zarys dziejów. Dęblin 1995 [praca naukowo-badawcza].
96. KUŹNIE kadr lotniczych. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1955 NR 89 s.1. 10 lat pracy Oficerskiej Szkoły Lotniczej i Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych.
97. MICHALAK W.: Osiągnięcia gospodarcze Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego w latach 1945-1970. BIULETYN WOSL 1970 NR 5 s.117-120.
98. MIODUCHOWSKI STANISŁAW: Spuścizna lotników. SKRZYDŁA- WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA [ Wydaw. Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn] NR 1989 s. 4-12. dot. m. in. sztandaru, kaplicy itp.
99. OFICERSKA SZKOŁA LOTNICZA kuźnią kadr Ludowego Lotnictwa Polskie-go. SKRZYDŁA WOLNOŚCI 1951 NR 22 s. 2,5, il. ot. z dziejów i aktualnych osiągnięć OSL.
100. REDZIŃSKI MIECZYSŁAW: Kalendarium 30-lecia WOSL im. Jana Krasickie-go. BIULETYN WOSL 1975 NR 3 s.148-159.
101. WIŚNIEWSKI BENEDYKT: Dęblińska „Szkoła Orląt" w minionym trzydziestoleciu. BIULETYN WOSL 1975 NR 3 s.39-43.

Rekrutacja.

102. DRUSZCZ L.: Na marginesie poboru do szkół oficerskich. Praca polityczno- wychowawcza w wojsku R. 3: 1947 NR 6 s. 41-44. dot. kryteriów doboru kandydatów do szkół oficerskich.
103. ŁYSOŃ GRAŻYNA: Kryteria morfologiczne przy naborze kandydatów do OSL. LEKARZ WOJSKOWY 1969 NR 6 s.508-512, tab.
104. OFICERSKIE szkoły lotnicze czekają na młodzież. SKRZYDL. POLSKA 1965 NR 6 s. 11.
105. SZKOŁY oficerskie. WIARUS R. 2: 1948 NR 10 s. 4, il. dot. warunków przyjęcia do szkół oficerskich.
106. WARUNKI przyjęcia do wojskowych szkół lotniczych. SKRZYDL. POLSKA 1947 NR 7 s.8.
107. WIELKA szansa dla młodzieży. ŻOŁ. POLSKI 1967 NR 22 s.14, il. Informacje o wyższych szkołach oficerskich w PRL.
108. WOJTYGA A[DAM]: Jakim warunkom winien odpowiadać kandydat na pilota. PRZ. LOT. 1929 NR 6.
109. WYŻSZE szkoły oficerskie kształcą inżynierów wojskowych. Informator dla kandydatów do wyższych szkół oficerskich. Warszawa 1967 s.16 .[Wyd. Zarz. Prop. GZP WP].

Kształcenie lotnicze.

110. CEGLAREK S.: Szkolnictwo lotnicze w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1944-1946. BIULETYN HISTORYCZNY INSPEKTORATU LOTNICTWA 1967 s. 5-63, schem., tab.
111. CELEK JAN: Rozwój lotnictwa polskiego i systemu kształcenia kadr lotniczych w latach1950-1975. [Cz. 1]. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK R. 50: 1978 NR 7/8 s. 76-82.
112. CELEK JAN: Rozwój lotnictwa polskiego i systemu kształcenia kadr lotniczych w latach 1950-1975. [Cz. 2]. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK R.50: 1978 NR 11 s.58-63, il., bibliogr.
113. FLIEGER ADAM: Rozwój szkolenia lotniczego w powojennej historii dęblińskiej uczelni. BIULETYN WOSL 1984 NR 2 s.55.
114. GRZYBOWSKI K.: Kształcenie personelu latającego lotnictwa wojskowego w PRL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1984 NR 7-8 s.84-90.
115. HUBERT L.: Uwagi o nawigacyjnym zabezpieczeniu lotów uczniowskich do stref pilotażu. WOJS. PRZ. LOT. 1955 NR 5 s. 52-55.
116. IWONIN J.: Osiągnięcia XXV-lecia OSL w zakresie szkolenia lotniczego. BIULETYN WOSL 1970 NR 5 s. 89-98.
117. KARWICKI T.: Osiągnięcia OSL im. Żwirki i Wigury w kształceniu personelu latającego. BIULETYN HISTORYCZNY INSPEKTORATU LOTNICTWA 1965.
118. KAZIMIERCZAK K.: Usuwanie błędów w technice pilotowania u podchorążych latających na samolotach odrzutowych. WOJS. PRZ. LOT. 1960 NR 7 s.12-18.
119. KOLIŃSKI IZYDOR: Kształcenie specjalistów lotniczych w ośrodkach szkolnych. W: Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947. Warszawa 1987 s. 354-367.
120. KONECKI T.: Zawodowe szkolnictwo Ludowego Wojska Polskiego w pierwszym powojennym dziesięcioleciu. Organizacja i dydaktyka. WOJS. PRZ. HIST. 1974 NR 2 s. 327-358.
121. KROK S: Kilka uwag na temat nauczania meteorologii w szkole lotniczej. WOJS. PRZ. LOT. 1952 NR 10 s. 68-74, rys., tab.
122. KRÓLIKIEWICZ TADEUSZ: Historia samolotu szkolnego. W: Współczesne samoloty szkolne. Warszawa 1982 s. 9-26.
123. KRZEMIŃSKI CZESŁAW: Szkolnictwo lotnicze. W: POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1945-1980. Warszawa 1989. s. 60-74.
124. KURS wyszkolenia lotniczego szkół lotniczych Wojska Polskiego. Samolot UT-2 [b.m.] 1945[ Wojsk. Inst. Nauk. –Wydaw. Naczelne Dowództwo WP].
125. MULARSKI ZDZISŁAW, SZAŁAŚNIK PIOTR: Szkolenie lotnicze WOSL w okresie 30-lecia. BIULETYN WOSL 1975 NR 3. s. 52-64.
126. MULARSKI ZDZISŁAW, SZAŁAŚNIK PIOTR: 30 lat szkolenia lotniczego. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK R. 29: 1975 NR 11 s. 52-60, il. Geneza WOSL. Działalność szkoły w latach 1956-1967. Program i wyniki szkolenia w latach 1956-1967. Aktualny stan i perspektywy uczelni.
127. ORŁOWSKI SŁAWOMIR: Radomska szkoła latania: podchorążowie rozpoczęli szkolenie [w 60 lotniczym pułku szkolnym im. kpt. pil. F. Żwirki i inż. S. Wigury]. WIRAŻE 1994 NR 9 s. 6.
128. RUTKOWSKI S.: 25 lat szkolnictwa wojskowego w Polsce Ludowej. ZESZ. NAUK. WAP Ser. PEDAGOG. 1969 NR 21 s.3-13.
129. RUTKOWSKI S.: Powstanie i rozwój szkół oficerskich Ludowego Wojska Polskiego. W: Z zagadnień wychowania wojskowego. Warszawa 1965.
130. STALE podnosić poziom pracy szkoleniowej w oficerskich szkołach lotniczych. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1954 NR 7 s. 1.
131. SZYMAŃSKI JANUSZ: Cena doświadczenia [nabywanego w OSL]. ŻOŁ. POLSKI 1967 NR 29 s. 4-5. dot. OSL w Radomiu.
132. TUCZAPSKI T.: Na progu pierwszego roku studiów w wyższych szkołach oficerskich. WOJS. LUD. 1967 NR 10 s. 70-76.
133. TURKIEL: Poznanie ucznia przez instruktora na różnych etapach szkolenia. WOJS. PRZ. LOT. 1951 NR 5 s. 233-245.
134. TYRAŁA PAWEŁ: Ciągły postęp w edukacji lotniczej. W: 80 lat lotnictwa polskiego – historia i współczesność. T.1. Warszawa 1998 s.271-284
135. TYRAŁA PAWEŁ: Kształcenie lotnicze. Proces dydaktyczno - wychowawczy w lotnictwie. Dęblin – Kraków 1995 s.240. dot. historii i organizacji kształcenia w dęblińskiej „Szkole Orląt" i liceum lotni-czym.
136. WASILEWICZ P.: Lot w wyobraźni. (Cz. 1). WOJS. PRZ. LOT. R.16: 1962 NR 11. dot. szkolenia pilotów.
137. WASILEWICZ P.: Lot w wyobraźni (Cz.2.). WOJS. PRZ. LOT. R 17: 1963 NR 1 s 33. dot. szkolenia pilotów.
138. ZABRODZKI LEONARD: Wojskowe szkolnictwo lotnicze w latach 1945-1950 PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1986 NR 1 s. 70-75.
139. ZALEWSKI KAZIMIERZ: Eskadra żółtodziobów. Warszawa 1955 s.153 [Biblioteka Żołnierza , Ser. 1]. dot. szkolenia podchorążych Oficerskiej Szkoły Lotniczej.
140. ZIELIŃSKI W. Studia w małym garnizonie. ŻOŁ. WOLNOŚCI R. 18: 1967 NR 153 s.3.
141. Z. S.: Szkolimy szybko i bezawaryjnie. WOJS. PRZ. LOT. 1954 NR 6 s. 44-47. dot. osiągnięć w szkoleniu podchorążych na samolotach bojowych.

Proces dydaktyczno-wychowawczy.

142. BARKOW M. Do jeszcze większych osiągnięć w nowym roku szkoleniowym. WOJS. PRZ. LOT. 1953 NR 12 s.15.
143. BILIŃSKI W. Niektóre formy zabezpieczenia lotów podchorążych w Oficerskiej Szkole Lotniczej. WOJS. PRZ. LOT. 1954 NR 4 s.17-26. dot. specyficznego charakteru pracy organizacji partyjnej i zetempowskiej w jednostce lotniczej.
144. BILIŃSKI W. Praca wychowawcza z młodymi pilotami. WOJS. PRZ. LOT. 1962 NR 5 s.3-9.
145. BOGDANOWSKI J. Polityczne zabezpieczenie lotów. WOJS. PRZ. LOT. 1951 NR 5 s. 220; 1953 nr 3 s.16.
146. CEGLAREK S. Kilka uwag na temat politycznego zabezpieczenia lotów. WOJS. PRZ. LOT. 1955 NR 10 s.60.
147. F.S. Partyjno-polityczne zabezpieczenie przyjęcia młodych podchorążych. WOJS. PRZ. LOT. 1952 NR 10 s. 96.
148. GEM.: Kadry oficerskie Wojska Polskiego będą szkolone wszechstronnie. ŻYCIE WARSZ. R.2: 1945 NR 256 dot. planów rozwoju szkolnictwa wojskowego wszystkich szczebli.
149. KOŁODZIEJAK ZYGMUNT, LISZEWSKI STANISŁAW: Kształtowanie umiejętności pedagogicznych u podchorążych w szkołach oficerskich IL. WOJS. PRZ. LOT. R.21: 1967 NR 8 s. 3-11, il.
150. KUPRIAN IGNACY: Organizacja nauki własnej w oficerskiej szkole lotniczej.. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1955 NR 141.
151. MILLER ZDZISŁAW: Nauczanie problemowe w OSL. BIULETYN INFORMACYJNY [Zarz. Prop. GZP WP] 1965 NR 28 s. 62-72.
152. MORYC BRONISŁAW: Pomysły i hamulce. WIRAŻE 1966 NR 26 s.6. dot. maszyn do nauczania w OSL.
153. PIOTROWSKI TADEUSZ: Zespoły metodyczno-wychowawcze w Szkole Oficerskiej. WOJS. LUD. 1962 NR 11 s.45-48.
154. REKUCKI: 2 lot przyczyni się do dalszego wzrostu szeregów przodowników w OSL. SKRZYDŁA WOLNOŚCI 1951 NR 61 s.2. dot. osiągnięć Szkoły w dziedzinie przodownictwa.
155. S.F. Partyjno-polityczne zabezpieczenie przyjęcia młodych podchorążych. WOJS. PRZ. LOT. 1952 NR 10 s. 96-103.
156. SZCZYGIEŁ JERZY: Taktyka w historii polskiego wojskowego szkolnictwa lot-niczego. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 6 s.34-37.
157. SZURKA L. Niektóre uwagi o szkoleniu i wychowaniu podchorążych. WOJS. PRZ. LOT. 1956 NR 3 s. 27.
158. WOLAK KAZIMIERZ: Dęblińska Szkoła Lotnicza. Ewolucja procesu kształcenia. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 6 s.14-34.

Wychowanie fizyczne, sport, turystyka, wypoczynek.

159. BOGDANOWSKI J. O właściwą organizację odpoczynku lotników. WOJS. PRZ. LOT. 1952 NR 6 s.22.
160. STECHNI PIOTR: Kształtowanie lotniczo-kondycyjnych nawyków ruchowych. WOJS. PRZ. LOT. 1960 NR 7 s. 18-23.
161. STECHNI PIOTR, DZIUK ZBIGNIEW, CIEŚLA WŁADYSŁAW: Uzdolnienia ruchowe podchorążych OSL im. Jana Krasickiego. MEDYCYNA LOTNICZA 1965 NR 18 s.77-87, tab., bibliogr.
162. STECHNI PIOTR: W sprawie obserwacji stanu kondycji fizycznej personelu latającego. WOJS. PRZ. LOT. 1959 NR 11 s.20-23.

Psychologia lotnicza. Socjologia.

163. BIAŁOWĄS J. Niezbędne cechy osobowe pilota instruktora. WOJS. PRZ. LOT. 1968 NR 2 s.26-31.
164. CHODOROWSKI M[ARIAN]: Niektóre zagadnienia dotyczące reakcji i działalności pilota. WOJS. PRZ. LOT. 1952 NR 4 s.129-141.
165. CHODOROWSKI M[ARIAN]: O emocjach i naprężeniu w locie. WOJS. PRZ. LOT. 1953 NR 12 s.94-105. dot. stanu psychicznego lotnika podczas lotu.
166. CHRZĄSTKOWSKI HENRYK: O zwodzie oficera – pilota w świetle badań socjologicznych. WOJS. PRZ. LOT. 1967 NR 8 s.18-25.
167. GALUBŃSKA K[RYSTYNA]: O indywidualnych właściwościach psychiki personelu lotniczego. WOJS. PRZ. LOT. 1954 NR 1 s.103-110.
168. GALUBŃSKA K[RYSTYNA]: O indywidualnych właściwościach psychiki personelu lotniczego. WOJS. PRZ. LOT. 1954 NR 2 s.117-129, tab.
169. GALUBŃSKA K[RYSTYNA]: O kształtowaniu uwagi u uczniów szkół lotniczych. WOJS. PRZ. LOT. 1954 NR 11 s.59-67.
170. GALUBŃSKA KRYSTYNA: O poznaniu indywidualnych właściwości uczniów szkół lotniczych. WOJS. PRZ. LOT. NR spec. 7 1956 s.92-110.
171. GALUBŃSKA K[RYSTYNA]: Znaczenie uwagi u młodych pilotów. WOJS. PRZ. LOT. 1952 NR 8 s.92-101.
172. KOWALSKI JÓZEF: Wyrobienie pewności u uczniów do samodzielnego wylotu. WOJS. PRZ. LOT. 1952 NR 9 s. 45-48.
173. KOZŁOWSKI ROMAN: Sylwetka osobowo-zawodowa oficera polskiego lotnic-twa okresu międzywojennego. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1996 NR 12 s. 66-73.
174. M.: Jak znajomość właściwości psychofizycznych uczniów pomagała im w szkoleniu. WOJS. PRZ. LOT. 1954 NR 7 s. 48-50.
175. MARTECKI M.: Kształtowanie zdecydowania u personelu latającego. WOJS. PRZ. LOT.1954 NR 6 s. 32-38. 5. Udział Szkoły w umacnianiu władzy ludowej i niesieniu pomocy podczas klęsk żywiołowych.
176. KRZEMIŃSKI CZESŁAW: Udział jednostek lotniczych w walkach ze zbrojnym podziemiem. W: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa 1989 s. 36. [dot. strat].
177. MACHNO JAN: Dęblińska Oficerska Szkoła Lotnicza w walce o umacnianie władzy ludowej w Polsce. WOJS. PRZ. LOT. 1971 NR 6 s. 39-47. Działalność OSL w Dęblinie w latach 1945-1947.
178. MACHNO JAN: Wkład Dęblińskiej Szkoły Lotniczej w walce o umacnianie władzy ludowej. BIULETYN WOSL 1970 NR s. 3.
179. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Zarys historii polskiego lotnictwa wojskowego. Dęblin 1985 s. 181. dot. utrwalania władzy ludowej w roku 1947.
180. SAŁASIŃSKI ROMAN: Lotnictwo wojskowe w odbudowie komunikacji lotniczej Polski w latach 1944-1945. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK R. 56: 1984 NR 7/8 s. 108-114., il.
181. SAŁASIŃSKI ROMAN: Udział ludowego Lotnictwa Polskiego w akcjach przeciwlodowych i przeciwpowodziowych w latach 1946-1947. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1985 NR 2 s. 63.
182. W PRZEDEDNIU akcji sprawozdawczo - wyborczej ZMP w szkołach lotniczych. SKRZYDŁA WOLNOŚCI 1951 NR 89 s. 1.
183. Z.G.: Oficerska Szkoła Lotnicza w walce z powodzią. POLSKA ZBROJNA 1947 NR 81 s. 4.

IV. ŻYCIE SZKOŁY.

Uroczystości szkolne.

184. [B]: Dziś promocja w Oficerskiej Szkole Lotniczej. POLSKA ZBROJNA 1947 NR 121 s. 3.
185. BORDZIŁOWSKI JERZY: Płomienny patriota i mistrz sztuki lotniczej - oto nim powinien być każdy żołnierz Wojsk Lotniczych. Przemówienie wiceministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP w OSL im. Jana Krasickiego. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1955 NR 90 s. 3.186. BRZECHWA-BERNAŚ T[ADEUSZ]: Naczelny Dowódca WP dokonał promocji absolwentów Oficerskiej Szkoły Lotnictwa. POLSKA ZBROJNA R. 2: 1946 NR 173 s. 2, il. Reportaż z uroczystości.
187. BRZEZICKI M[IECZYSŁAW] Z[BIGNIEW]: Absolwenci Oficerskiej Szkoły Lotniczej. POLSKA ZBROJNA R.3:1947 NR 335 s. 6, il.; NR 336 s. 6, il.
188. BRZEZICKI MIECZYSŁAW Z.: Zrealizowane marzenia. Absolwenci OSL 1. POLSKA ZBROJNA 1947 NR 335 s. 6; NR 336 s. 7.
189. CZERNIAWSKI ROMAN: Historia Marsza Lotników. „1918- 1968" [Wyd. Jubileuszowe Stowarzyszenia Lotników Polskich]. Londyn 1968 s. 34-35.
190. DĘBLIŃSKA promocja. SKRZYDL. POLSKA R. 24: 1968 NR 50 s. 3,il.
191. DUNIN-WĄSOWICZ M[AREK]: Przed promocją w Oficerskiej Szkole Lotniczej. POLSKA ZBROJNA R.3: 1947 NR 113 s. 6, il.
192. FRĄTCZAK J.: Nowy zastęp wojskowych pilotów. W dęblińskiej Szkole Orląt. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1964 NR 285 s. 1,3.
193. GAGAJEK CZESŁAW: W gnieździe orląt. WOJS. PRZ. LOT. 1966 NR 5 s. 64-77, il. Wspomnienia z pierwszej powojennej promocji.
194. JAGIELSKI B.: Dzień ostatni dzień pierwszy. Promocja w dęblińskiej „Szkole Orląt". WIRAŻE R. 12: 1968 NR 49 s. 3, il.
195. JAWORSKA HELENA: Niechaj fakt nadania Szkole imienia Jana Krasickiego pomaga wam wzbogacić jej dorobek w imię siły naszej Ojczyzny. Przemówienie Przewodniczącej ZG ZMP. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1954 NR 90 s. 3. X-lecie OSL im. J. Krasickiego.
196. /j.z/: Dęblińska promocja. SKRZYDL. POLSKA 1968 NR 50 s. 3, il.
197. KRAŚNIEWSKI EDMUND: Najserdeczniejsze życzenia. [Promocja w OSL]. ŻOŁ. POLSKI 1952 NR 16 s. 10.
198. KRAŚNIEWSKI EDMUND: 15-ty grudnia w OSL. POLSKA ZBROJNA 1948 NR 345 s. 10.
199. KRAŚNIEWSKI EDMUND: Przed świętem lotnictwa i promocją. Dzień w Oficerskiej Szkole Lotnictwa. POLSKA ZBROJNA 1948 NR 234 s. 5.
200. KRAŚNIEWSKI EDMUND: Święto polskich skrzydeł. Przed promocją w Oficerskiej Szkole Lotniczej. POLSKA ZBROJNA 1947 NR 331 s. 6.
201. KUROWICZ W.: Polska będzie skrzydlata. Promocja w Oficerskiej Szkole Lotnictwa. POLSKA ZBROJNA 1946 NR 32 s. 2.
202. MAŃKOWSKI A.; Pierwsza promocja [w Oficerskiej Szkole Lotnictwa WP w Dęblinie]. SKRZYDL. POLSKA 1945 NR 1 s. 16, il. Relacja z promocji.
203. NOWI oficerowie lotnictwa. Wśród nich dwie kobiety . GAZETA LUDOWA R. 2: 1946 NR 200 s. 2. dot. promocji w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.
204. OFICERSKA Szkoła Lotnicza przygotowuje się do święta. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1950 NR 22 s. 1.
205. RACZKOWSKI JAN: W Oficerskiej Szkole Lotniczej. Spotkanie z Prezydentem Bierutem. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1952 NR 89 s. 3, il.
206. REPEROWICZ S.: Zlot Orłów. WIRAŻE 1958 NR 40 s. 8, 9. Sprawozdanie ze Zlotu Wychowanków Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. J. Krasickiego (27-28 IX 1958).
207. ROLICKI J. T.: Pierwsza promocja w Oficerskiej Szkole Lotnictwa. POLSKA ZBROJNA R 1: 1945 NR 124 s. 2. Relacja z uroczystości.
208. /ROŻ/: Gen. mjr Georgij Bieregowoj odznaczony Krzyżem Grunwaldu. Uroczystość w Belwederze. Wizyta w „Szkole Orląt". ŻOŁ. WOLNOŚCI 1973 NR 48 s. 1, 5.
209. ROZKAZ Ministra Obrony Narodowej NR 46/MON z dnia 21 listopada 1967 r.. w sprawie promocji w Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Janka Krasickiego. DZIENNIK ROZKAZÓW 1967 s.10.
210. SZEL K. Orlęta opuszczają gniazdo. WIRAŻE R.10: 1966 NR 49 s.3, il.. dot. Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego.
211. /U/: Marszałek Żymierski promował na oficerów absolwentów OSL. Uroczystość w dniu Święta Lotnictwa. POLSKA ZBROJNA 1948 NR 245 s.2.
212. URNIAŻ TEOFIL: W Oficerskiej Szkole Lotniczej czasu nie mierzą na lata. POLSKA ZBROJNA 1949 NR 242 s.3, fot.
213. URNIAŻ TOFIL: Zaczęło się w Lublinie /promocja w Oficerskiej Szkole Lotniczej/. ŻOŁ. POLSKI 1949 NR 36 s.4, il.
214. URNIAŻ TEOFIL: Zakochani w lotnictwie. POLSKA ZBROJNA 1949 NR 244 s.7, fot. dot. promocji w OSL
215. W DRUGĄ rocznicę zwycięstwa. Promocja w Oficerskiej Szkole Lotniczej. GAZETA LUDOWA R.3: 1947 NR 129 s.1. Relacja z uroczystości z udziałem Prezydenta B. Bieruta i Ministra Obrony Na-rodowej M. Żymierskiego.
216. /W-ICZ/: Echa promocji w Oficerskiej Szkole Lotniczej. POLSKA ZBROJNA 1947 NR 128 s.6.
217. ZARĘBSKI JERZY: Pięćdziesiąta ósma [promocja absolwentów dęblińskiej szkoły dla podporuczników lotnictwa]. SKRZYDL. POLSKA 1968 NR 51/52 s.4-5, il.
218. ŻYMIERSKI MICHAŁ: Stanowicie wraz z całym wojskiem poważne ogniwo frontu pokoju, wolności i postępu. Przemówienie Marszałka...podczas promocji w Oficerskiej Szkole Lotniczej. POLSKA ZBROJNA R.5: 1949 NR 241 s.1,2. [2 września 1949 r.].

Życie codzienne Szkoły.

219. ADAMIECKI WOJCIECH: Eskadra. [Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie]. ŚWIAT 1966 NR 34 s.4-5, il.
220. A.W. W dęblińskiej „Szkole Orłów". POLSKA ZBROJNA 1945 NR 176 s. 4. Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie.
221. BANACH KAZIMIERZ: Orlęta. POLSKA ZBROJNA 1937 NR 104.
222. BOKUN KAZIMIERZ: Rola i zadana wojskowego Szpitala Lotniczego. WOJS. PRZ. LOT. 1967 NR 8 s.53-58.
223. BOKUN KAZIMIERZ, SIKORSKI JAN: Rola służby lotniczo-lekarskiej w za-pobieganiu awariom w szkołach lotniczych. WOJS. PRZ. LOT. 1959 NR 5 s.29-32.
224. BRZEZICKI M[IECZYSŁAW] Z[BIGNIEW]: Tam, gdzie szkoli się ludzi prze-stworzy. POLSKA ZBROJNA 1947 NR 332 s.5, il. dot. wyposażenia OSL i szkolenia przyszłych lotników.
225. DĘBLIN – szkoła lotników. ŻOŁ. POLSKI 1947 NR 4 s.4-5, il. Fotoreportaż.
226. GOLISZEWSKI CZESŁAW: Iskry nad Radomiem. ŻOŁ. WOLNOŚCI R.18 1967 NR 170 s.6-7,10 il. Reportaż z Oficerskiej Szkoły Lotniczej i z zakładowych oddziałów samoobrony w Radomiu.
227. JOT: Nie szczędzą sił i trudu w służbie dla ludowej ojczyzny. SKRZYDŁA WOLNOŚCI 1951 NR 71 s.2, il. Fotoreportaż z Oficerskiej Szkoły Lotniczej.
228. KRAŚNIEWSKI EDMUND: W szkole orłów. ŻOŁ. POLSKI 1952 NR 12 s.8-9, il.
229. KRÓL A.: Dęblin. PRZ. LOT. 1937 NR 10.
230. KUROWICZ W. Wśród lotników. POLSKA ZBROJNA 1946 NR 34 s.4.
231. LEWANOWSKI ANDRZEJ: Akademia ludzi powietrza. TRYB. LUDU 1965 NR 174 s.5. dot. Oficerskiej Szkoły Lotniczej.
232. LEWANDOWSKI ANDRZEJ: Orle gniazdo. ZA WOLNOŚĆ I LUD 1965 NR 14 s.1,10, il.
233. MOLSKI ZDZISŁAW: Ojczyzna dała im skrzydła [OSL]. ŻOŁ. POLSKI 1953 NR 10 s.14, il.
234. OLEŃSKI TADEUSZ: U przyszłych lotników. GŁOS ŻOŁ. 1944 NR 9 s.2.
235. ORŁY z dęblińskiego gniazda. SKRZYDL. POLSKA 1946 NR 8 s.3.
236. RURAŃSKI JAN: „Szkoła Orląt". ITD 1969 NR 29/30 as. 14-15, il. Rys historyczny Szkoły Orląt. Zadania obecne i zasady rekrutacji.
237. STELMASIEWICZ ZYGMUNT: W Oficerskiej Szkole Lotniczej. ŻOŁ. POL-SKI 1952 NR 49 s.6.
238. TRZY pokolenia. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1966 NR 141 s.6. Reportaż ze spotkania z seniorami lotnictwa polskiego w OSL im. J. Krasickie-go.
239. WAŚKO FRANCISZEK: A jak jest w lotnictwie? Z dyplomem inżyniera w jednostce. ŻOŁ. WOLNOŚCI R.14: 1963 NR 59 s.2.
240. /wb/: Wczoraj i dziś dęblińskiej uczelni. WIRAŻE R.17: 1973 NR 7 s.8.
241. WRÓBEL EDWARD, MAGRYŚ ANDRZEJ: Nie poddawać się rutynie i utartym schematom. Mówią „Żołnierzowi Wolności" wykładowca pedagogiki i zastępca dowódcy pododdziału z Oficerskiej Szkoły Lotniczej. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1968 NR 61 s.3.

Zasłużeni dla Szkoły

242. ARCT BOGDAN: Poczet wielkich lotników. Warszawa 1966.
243. BARTOSZ WŁADYSŁAW: Przywracam pamięci. Ppor pil. Józef Jeleń (1917-1939) – w 75 rocznicę urodzin. POLSKA ZBROJNA 1992 NR 24 s. 4, portr. Absolwent Szkoły Lotnictwa w Dęblinie. Pilot 22 eskadry bombowej (II Dywizjon Lekki Bombowy) w wojnie obronnej Polski 1939 roku.
244. KOMENDANCI dęblińskiej „Szkoły Orląt". PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 R 6 s. 8-14.
245. KONIECZNY JERZY R., MALINOWSKI TADEUSZ: Mała encyklopedia lotników polskich. T. 1.- Warszawa 1983, T. 2.-Warszawa 1988.
246. KRAŚNIEWSKI EDMUND: Ludzie Szkoły Lotniczej [OSL]. ŻOŁ. POLSKI 1951 NR 39 s.4, il.
247. KU CZCI poległych lotników. Księga pamiątkowa. Pod red. M. Romeyki. Warszawa 1933.
248. KUCHARSKI HENRYK: Lotnicy wojskowi. SKRZYDL. POLSKA R.23: 1967 NR 41 s. 16-17, il. [Sylwetki lotników polskich].
249. KUCHARSKI HENRYK: Lotnicy wojskowi [ Sylwetki współczesnych oficerów]. SKRZYDL. POLSKA R.23: 1967 NR 48 s. 16-17; R. 24: 1968 NR 6 s. 18; NR 9 s.14. Sylwetki mjr. S. Mielczareka, kpt. B. Bartnikowskiego ,Wł. Ząbkowicza, J. Łukianowicza, kpt. Pietrzaka .
250. KULIŃSKI R.: Tworzyli dzieje polskich skrzydeł. WIRAŻE 1966 NR 25.
251. MORYC BRONISŁAW.: Dwa tysiące godzin lotniczej romantyki ppłk. Lisa. WIRAŻE R.12: 1968 NR 20 s. 11. Sylwetka ppłk. Lisa.
252. POPIEL ADAM: Pamięci poległych lotników 1933-1939. Warszawa 1987.
253. SMAGA JÓZEF: Dowódca Oficerskiej Szkoły Lotniczej gen. bryg.... o perspektywach lotnictwa polskiego. Wywiad przepr. T. Jacek Rolicki. POLSKA ZBROJNA R. 1: 1945 NR 124 s. 2. Zorganizowanie szkoły w Zamościu. Kształcenie kadr instruktorskich.
254. SPYTEK ADAM: Wzorowy pilot - instruktor. PRZ. WOJSK LOT. 1955 NR 7 s. 54-58.
255. ŚCIBIOR SZCZEPAN: Bartosz Władysław: Oficerowie WP zamordowani przez stalinizm. Płk pil. Szczepan Ścibior (1903-1952). POLSKA ZBROJNA 1992 NR 156 s. 4, portr. D-ca 1 eskadry 305 Dywizjonu Bombowego. Jeniec obozu w Żaganiu. W latach 1947-1951 komendant OSL w Dęblinie.
256. ZASŁUŻENI dla lotnictwa i kraju. KRÓL WACŁAW: Walczyliśmy pod obcym niebem.- PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Polscy lotnicy w walce z Wunderwaffe.. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 7/8 s. 53-90, il., bibliogr.

Wspomnienia pilotów.

257. BOCHNIAK STANISŁAW: Trzynasta promocja Szkoły Podchorążych Lotnic-twa. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 2 s. 69-75.
258. CHODOROWSKI MARIAN: Nawigator mimo woli. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 6 s. 68-71.
259. CZYŻ mogli dać więcej. Dzieje 13 Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Londyn 1989. dot. historii Szkoły i dziejów oficerów ostatniej promocji przed II wojną świat.
260. DĘBLIŃSKA Szkoła Orląt 1945-1946: album pamiątkowy wydany w XXX rocznicę promocji z okazji koleżeńskiego spotkania pilotów wyszkolonych na bojowych samolotach myśliwskich i szturmowych [zespół red. Jerzy Świątek i in.] [Warszawa, 1976].
261. DUDKIEWICZ ZYGMUNT: Lotnicze trawersy: wspomnienia ze służby w Dęblińskiej Szkole Lotniczej w latach 1950-1990. Lublin 1998 fot., portr.
262. GAGAJEK CZESŁAW: Moja droga do Gniazda Orląt czyli... Jak odrodził się Dęblin. Warszawa 1998.
263. GAGAJEK CZESŁAW: Powrót do „Gniazda Orląt" /kalendarium wydarzeń/. W: 80 lat lotnictwa polskiego – historia i współczesność. T.1. Warszawa 1998 s.223-230
264. H.G.: Śp płk pilot Jerzy Bajan. SKRZYDŁA- WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA [Wydaw. Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Londyn.] 1972 NR 104/590 s. 30-32.
265. KRASOŃ ANDRZEJ: Spotkanie z „Iskrą". SKRZYDL. POLSKA 1968 NR 12 s. 4-5, il. Wspomnienia z Oficerskiej Szkoły lotniczej; pierwsze loty na odrzutowym samolocie szkolno-treningowym TS-11 „Iskra".
266. KRAŚNIEWSKI EDMUND: Wspomnienia z Oficerskiej Szkoły Lotniczej. WOJS. PRZ. LOT. 1957 NR. 7 s. 73-81; NR. 8 s. 44-51, rys.; NR. 9 s.71-75, rys.; NR 11 s. 76-80; NR 12 s.70-74.
267. KRAWCZYC TYTUS: Wszystkie swoje umiejętności zawdzięczam szkole. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 6 s. 61-67, fot.
268. KULIK ANDRZEJ: Szkoła pod gwiazdami. Warszawa 1970 Wydaw. MON. Pamiętnik absolwenta dęblińskiej „szkoły orląt" – Wojskowej szkoły lotniczej.
269. MIODUCHOWSKI STANISŁAW: Moja promocja – ale która? SKRZYDŁA- WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA [Wydaw. Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn]. 1983 NR 129 s. 28-31.
270. MOSKWA PAWEŁ: Dęblin – Orle Gniazdo. SKRZYDŁA - WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA [ Wydaw. Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Londyn]. 1977 NR 115 s. 11-12.
271. „MÓJ START" [Początki służby młodego oficera w jednostce – wypowiedzi oficerów lotnictwa]. ŻOŁ. WOLNOŚCI R. 17: 1966 NR 300 s. 1-3, il.
272. TAK stawaliśmy się lotnikami. W: REPEROWICZ STANISŁAW: Pamiętniki oficerów. Warszawa 1967 s. 417-451. Wspomnienia z Wojskowej Szkoły Lotniczej WP w Zamościu i Dęblinie 1944-1945.
273. WSPOMNIENIA. Ostatni Mohikanie Szkół Podchorążych Lotnictwa przedwojennej Polski. Londyn 1994.
274. ZAPAŚNIK B., WOLAŃSKI M.: 50-lecie 8 Promocji. SKRZYDŁA- WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA [Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii,. Londyn]. 1984 NR 133 s.7-9.
275. ŻARSKI ZDZISŁAW: Od podchorążego do komendanta. PRZ. WOJS LOT. I OP 1995 NR 6 s. 53-60, fot.