WSOSP wewn.85COMPA Tadeusz
KOZUBA Jarosław
Procedury operacyjne dla personelu lotniczego

Publikacja Procedury operacyjne dla personelu lotniczego skierowana jest do studentów kierunków lotniczych, głównie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i jest próbą uogólnienia, uporządkowania i syntezy wiedzy z zakresu procedur operacyjnych, mających zastosowanie w służbach ruchu lotniczego. Podręcznik składa sie z dziesięciu rozdziałów. W rozdziałach od 1 do 7 zawarto problematykę dotyczącą procedur związanych z użytkowaniem przestrzeni powietrznej przez lotnictwo, a także procedur kontroli ruchu lotniczego. Zakres wiedzy w nich zawarty jest bardzo szeroki i niezbędny zarówno kontrolerom ruchu lotniczego, jak i pilotom. Rozdział ósmy zawiera wiedzę na temat procedur dolotu, odlotu i podejścia do lądowania według IRF. Przedstawiono w nim konstrukcje procedur, czynności pilota w poszczególnych segmentach podejścia, z opisem kart (map) podejścia. W rozdziale dziewiątym przedstawiono procedury związane z użytkowaniem pokładowych systemów bezpieczeństwa. W rozdziale dziesiątym scharakteryzowano metodę nawigacji obszarowej, która staje się coraz bardziej powszechna w lotnictwie. Statki powietrzne wykonujące loty w obszarach dróg lotniczych powinny posiadać odpowiednie wyposażenie, gwarantujące wymaganą dokładność utrzymania linii drogi, a piloci - znać i stosować się do procedur RNAV (Area Navigation). Podręcznik zawiera zwarte kompendium wiedzy z zakresu: organizacji przestrzeni powietrznej, procedur służb żeglugi powietrznej, metod kontroli ruchu lotniczego, procedur lotu, procedur użytkowania pokładowych i naziemnych systemów bezpieczeństwa.

Cena 108,27 zł.

szkola marzen

 

Biblioteka Główna WSOSP oferuje do sprzedaży wydawnictwo
"Szkoła marzeń"
Mariusza Adamskiego.

Cena 50,00 zł.

 

WSOSP wewn.82COMPA Tadeusz
KOZUBA Jarosław
SKOP Zenon

Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. W dwóch pierwszych rozdziałach opisano organizację służb SAR, planowanie operacji lotniczych, metody prowadzenia poszukiwania oraz ratowania rozbitków w oparciu o ustalenia międzynarodowe. Rozdział trzeci poświęcony jest organizacji SAR w Polsce. Rozdział czwarty zawiera opis środków stosowanych we współczesnym ratownictwie, od satelitarnego systemu poszukiwania i ratownictwa (COSPAS-SARSAT) przez pokładowe wyposażenia statków powietrznych aż po środki stanowiące osobiste wyposażenie załóg. Przedstawiono również ogólną charakterystykę statków powietrznych, będących na wyposażeniu służb SAR w Polsce. Rozdział piąty poświęcony jest ratownictwu lotniskowemu, a zwłaszcza procedurom ratowniczym, odpowiedzialności służb lotniskowych oraz organizacji działań ratowniczych. Rozdział szósty stanowi syntezę problematyki poszukiwania i ratownictwa w czasie działań bojowych (CSAR) oraz zasady działania CSAR, kategorie operacji, proces planowania i prowadzenia operacji, wymagania w zakresie używanych sił i środków oraz zasady kierowania, dowodzenia i koordynacji działań.

Cena 114,50 zł

 

WSOSP wewn.83KARPOWICZ Janusz

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów kierunków: "Lotnictwo i kosmonautyka" oraz "Bezpieczeństwo narodowe". Obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania krajowego systemu ratownictwa ogólnego oraz systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących systemu ratownictwa lotniskowego, ratownictwa na morzu oraz poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych. Wydawnictwo składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym został scharakteryzowany krajowy system ratownictwa i zaprezentowano podsystemy resortowe, zawierające komponent lotniczy. Rozdział drugi zawiera informacje o strukturze organizacyjnej systemu poszukiwania i ratownictwa na lądzie i na morzu (SAR) oraz charakterystykę zakresu zadań i obowiązków organów państwowych wobec tego systemu. Rozdział trzeci to prezentacja problematyki poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W rozdziale zostały przedstawione uwarunkowania taktyczno-techniczne prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz scharakteryzowane szczegółowo sposoby działań ratowniczych, z wykorzystaniem śmigłowców i samolotów w ramach dwóch podsystemów: Aeronautical Search and Rescue - ASAR i Martime Search and Rescue - MSAR. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę podsystemu ratownictwa, jaki został powołany do zabezpieczenia bezpieczeństwa w portach lotniczych. Rozdział piąty został poświęcony ratownictwu morskiemu. Scharakteryzowano działania MW i służb państwowych na rzecz MSAR. W rozdziale szóstym został scharakteryzowany system i zasady prowadzenia poszukiwania i ratownictwa załóg w warunkach bojowych.

Cena 64,43 zł

 

WSOSP wewn.74ĆWIKLAK Janusz
GRZEGORZEWSKI Marek
JAFERNIK Henryk

Kompendium wiedzy lotniczej związanej z wykonywaniem lotów według wskazań przyrządów w przestrzeni sklasyfikowanej. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku studiów - "Lotnictwo i kosmonautyka" oraz "Nawigacja", głównie o specjalności pilota samolotu i pilota śmigłowca. W rozdziale pierwszym, scharakteryzowano dokumenty normatywne regulujące wykonywanie lotów w przestrzeni sklasyfikowanej. W rozdziale drugim, zaprezentowano charakterystykę systemu GNSS w aspekcie zastosowań lotniczych. Rozdział trzeci przedstawia kryteria budowy procedur lotu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur podejścia do lądowania i odlotu z lotniska. Natomiast rozdział czwarty i piąty zawiera problematykę radionawigacji, która jest podstawą wykonywania lotów według wskazań przyrządów oraz przedstawia mapy lotnicze wykorzystywane w lotach IFR, ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji informacji zawartej na mapie przez pilota.

Cena 59,89 zł

 

WSOSP wewn.76RAJCHEL Jan
ZABŁOCKI Eugeniusz

Główne założenia oraz zakres stosowania współczesnych sił powietrznych w sojuszniczym systemie obronnym. W opracowaniu ujęto najnowsze poglądy i tendencje w zakresie użycia sił powietrznych, uwzględniając głównie doświadczenia ostatniego trzydziestolecia. Krótki zarys ich rozwoju od okresu międzywojennego posłużył jedynie do przedstawienia zakresu i dynamiki przemian w siłach powietrznych. Stosownie do charakteru opracowania, ujęto w nim najogólniejsze założenia odnoszące się do strategicznego i operacyjnego poziomu życia współczesnych sił powietrznych. Podstawą były opracowania teoretyczne, ale uwzględniono także obowiązujące (doktrynalne) rozwiązania, ujęte w tzw. dokumentach normatywnych, zwłaszcza koncepcję strategiczną Sojuszu Północnoatlantyckiego. Problemy taktyczne analizowano jedynie w zakresie niezbędnym do formułowania wniosków i uogólnień.

Cena 44,40 zł

 

WSOSP wewn.86ZABŁOCKI Eugeniusz

Podstawy wiedzy o lotnictwie cywilnym, jego klasyfikacja, charakterystyka strukturalna i funkcjonalna oraz podstawowe procedury operacyjne. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzenia do problematyki lotnictwa cywilnego. Ujęto w nim głównie klasyfikację lotnictwa cywilnego oraz podstawowe informacje o jego infrastrukturze i władzach. W rozdziale drugim i trzecim scharakteryzowano dwa główne rodzaje lotnictwa cywilnego - lotnictwo komunikacyjne i lotnictwo ogólne. Rozdział czwarty poświęcono procedurom operacyjnym w lotnictwie komunikacyjnym. Scharakteryzowano tylko podstawowe procedury operacyjne, związane z przygotowaniem i wykonaniem operacji lotniczej przez załogę statku powietrznego i niektóre służby obsługi naziemnej. W rozdziale piątym zaprezentowano podstawy wiedzy o lotnictwie doświadczalnym, głównie o lotach próbnych w procesie produkcji i eksploatacji statków powietrznych.

Cena 74,25 zł

 

WSOSP wewn.91ZAŁĘSKI Krzysztof

System bezpieczeństwa narodowego. Identyfikacja sił powietrznych w systemie bezpieczeństwa narodowego. Siły powietrzne w systemie bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Funkcje i zadania sił powietrznych w systemie bezpieczeństwa narodowego. Siły powietrzne w systemach obronnych Rosji i wybranych państw Europy Środkowowschodniej i Zachodniej, Pakistanu, Indii i wybranych państw Dalekiego i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Uwarunkowania i kierunki rozwoju sił powietrznych. Uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa. Uwarunkowania operacyjne. Uwarunkowania techniczne i technologiczne oraz organizacyjne. Model sił powietrznych.

Cena 61,74 zł

 

WSOSP wewn.94BROŻEK Dariusz

Klasyfikacja przyrządów pokładowych, przyrządy kontroli pracy silnika F100-PW-229, przyrządy kontroli instalacji, przyrządy nawigacyjne, przyrządy aerometryczne, zobrazowanie parametrów pilotażowo – nawigacyjnych na wyświetlaczu przeziernym HUD, oznaczenia schematów ideowych.

Cena 112,35 zł

 

WSOSP wewn.97ZAŁĘSKI Krzysztof
HAĆ Ryszard

Uwarunkowania rozwoju współczesnych sił powietrznych. Siły Powietrzne NATO przed rozszerzeniem. Siły Powietrzne państw NATO po rozszerzeniu Sojuszu w dniu 13.03.1999 r. (Siły Powietrzne Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier). Siły Powietrzne państwa NATO po rozszerzeniu Sojuszu w dniu 29.03.2004 r. (Siły Powietrzne Republiki Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii). Siły Powietrzne państw NATO po rozszerzeniu Sojuszu w dniu 01.04.2099 r. (Siły Powietrzne Albanii, Chorwacji).

Cena 61,86