HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ LAW

Historia biblioteki "Szkoły Orląt" to nieodłączna cząstka dziejów dęblińskiej Uczelni Lotniczej. Ewolucja zadań biblioteki, profilu gromadzonego księgozbioru, form pracy z czytelnikami, jak również unowocześniania nośników informacji na przestrzeni 80-lat istnienia "Szkoły Orląt" jest dowodem, że biblioteka aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia nowych pokoleń lotników. Jej rola była różnie postrzegana w przeszłości, ale dzień dzisiejszy dowodzi, że zajmuje ona ważną rolę w systemie kształcenia. Dotychczasowa tradycyjna biblioteka ze zbiorem dokumentów papierowych coraz częściej przekształcona zostaje w ośrodek informacji, gdzie dominować zaczyna magnetyczny nośnik informacji.

Wstęp

Podstawowym zadaniem Biblioteki Głównej Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, podobnie jak pozostałych bibliotek szkół wyższych, jest obsługa macierzystej uczelni, tj. stworzenie studentom i nauczycielom akademickim warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej, wspieranie procesu dydaktycznego, a także pełnienie przez książnicę roli uczelnianego ośrodka informacji naukowej.
Polityka gromadzenia zbiorów zgodna jest z kierunkiem kształcenia w wyższej uczelni. Profil gromadzenia zbiorów Biblioteki Głównej LAW obejmuje: technikę w ogólności, technikę lotniczą, nawigację, ruch lotniczy, wojsko oraz dziedziny pokrewne nierozerwalnie związane z naukami wykładanymi w uczelni wyższej.
Współczesna biblioteka to nie tylko zbiory, użytkownicy, aparat biblioteczny, obsada personalna i lokal, ale przede wszystkim zautomatyzowany ośrodek informacji naukowej wyposażony w nowoczesne nośniki informacji, umożliwiające dotarcie do najnowszej literatury światowej. Postęp naukowo - techniczny i dynamiczny rozwój gospodarczy powoduje, że dotychczasowe placówki naukowe, do jakich niewątpliwie zaliczyć należy biblioteki zmieniają w sposób zasadniczy profil swego działania wychodząc naprzeciw wyzwaniu czasu.
Biblioteka "Szkoły Orląt" na przestrzeni 80 lat istnienia uczelni zmieniała się, a jej ewolucja jest zgodna z ogólnoświatowym trendem, jakiemu podlegają wszystkie książnice, które powoli przekształcają się w ośrodki informacji, gdzie obok dokumentu papierowego z powodzeniem funkcjonuje, a w wielu wypadkach wypiera go dokument zapisany na nośniku elektronicznym.

Rys historyczny Biblioteki Głównej LAW

Rozwój bibliotekarstwa wojskowego związany jest ściśle z rozwojem strategii kształcenia w Siłach Zbrojnych. Zmiany organizacyjne wojska, model przygotowania kadr dla potrzeb armii, determinowały rozwój placówek i komórek zabezpieczających proces kształcenia. W wyniku restrukturyzacji centralnych organów Wojska Polskiego w marcu 1919 r. powstał Departament Naukowo- Szkolny w Ministerstwie Spraw Wojskowych, który spowodował nadzór nad całokształtem działalności dydaktyczno - naukowej, patronował rozwojowi Centralnej Biblioteki Wojskowej. W kolejnych latach następowały dalsze unormowania organizacyjne dotyczące funkcjonowania bibliotek i placówek oświatowych w wojsku.
Dzieje Biblioteki "Szkoły Orląt" nierozerwalnie związane są zarówno z historią Uczelni Lotniczej, jak i również z historią bibliotekarstwa wojskowego.
Jako pierwsza w sieci bibliotek wojskowych powstała Centralna Biblioteka Wojskowa, która miała sprawować merytoryczny nadzór nad tworzącą się siecią bibliotek wojskowych.
W połowie lat trzydziestych XX w. należy doszukiwać się początków funkcjonowania biblioteki w "Szkole Orląt", pomimo że Oficerską szkołę Lotniczą powołano do życia w 1925 r.
Do początków lat pięćdziesiątych istnienie biblioteki nie było usankcjonowane przepisami i instrukcjami. W 1965 r. sprecyzowano zasady organizacji bibliotek szkół oficerskich, określono ich rolę i zadania, jakie miały spełniać w uczelni wojskowej. W roku 1968 wraz z powołaniem do życia Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej nadano bibliotece uczelnianej status biblioteki naukowej. W 1972 r. powołano w ramach Biblioteki Naukowej WOSL Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej. Biblioteka Główna LAW wielokrotnie zmieniała podległość strukturze organizacyjnej Szkoły, a wynikało to z jej usytuowania w ogólnym schemacie Uczelni.

Dzień dzisiejszy Biblioteki Głównej LAW

Biblioteka Główna Lotniczej Akademii Wojskowej jest ważnym elementem infrastruktury dydaktycznej Uczelni, zaspokajającym potrzeby naukowe i dydaktyczne słuchaczy i nauczycieli akademickich LAW.

Biblioteka realizuje zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe poprzez:

 • gromadzenie dokumentów;
 • opracowywanie dokumentów;
 • udostępnianie dokumentów;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, a także popularyzacyjnej i szkoleniowej;
 • udostępnianie nowoczesnych baz danych na nośnikach elektronicznych.

Biblioteka współuczestniczy w procesie dydaktycznym uczelni poprzez świadczenie usług informacyjnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni i słuchaczy oraz udziela pomocy w zakresie korzystania ze zbiorów i nowoczesnych nośników informacji. Biblioteka Główna współpracuje z bibliotekami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie informacji naukowej i wypożyczeń międzybibliotecznych.
Profil gromadzenia zbiorów jest zgodny z kierunkiem kształcenia w Uczelni i obejmuje w szczególności:

 • lotnictwo wojskowe;
 • technikę lotniczą;
 • taktykę lotnictwa;
 • nawigację, ruch lotniczy;
 • wojskowość oraz dyscypliny pokrewne wykładane w Szkole Lotniczej.
Zbiory biblioteki oraz formy udostępniania

Zakres formalny gromadzenia zbiorów w bibliotece jest szeroki i różnorodny. Biblioteka gromadzi:

 • druki zwarte;
 • druki ciągłe;
 • zbiory specjalne.

Obecnie biblioteka liczy ok. 200 000 voluminów, na bieżąco prenumerowanych jest 88 tytułów czasopism w tym 16 tytuły prasy zagranicznej. Zbiory udostępniane są w wypożyczalni na zewnątrz oraz na miejscu (prezencyjnie) w czytelni biblioteki.