Biblioteka Główna LAW jest ważnym elementem infrastruktury dydaktycznej uczelni. 
Realizuje zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe przez:
 • gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie dokumentów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, a także popularyzacyjnej i szkoleniowej,
 • udostępnianie nowoczesnych baz danych na nośnikach elektronicznych.

W strukturze biblioteki wyodrębnione są:

 1. Biblioteka Naukowa;
 2. Biblioteka Fachowa z nieetatowym punktem kartograficznym
 3. Czytelnia;
 4. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej;

W zasobach Biblioteki Głównej znajdują się 182 384 jednostki biblioteczne, tj. wydawnictwa zwarte, ciągłe, materiały kartograficzne i audiowizualne, CD-Rom-y, normy oraz stanagi. Biblioteka tworzy bazy w dwóch komputerowych programach biblioteczno-bibliograficznych: SOWA, EXPERTUS i udostępnia je w internecie. 

Biblioteka Główna współpracuje z bibliotekami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie informacji naukowej i wypożyczalni międzybibliotecznych. Profil gromadzenia zbiorów jest zgodny z kierunkiem kształcenia uczelni.

 

Biblioteka Naukowa

W skład Biblioteki Naukowej wchodzą: Dział Gromadzenia i Opracowań Zbiorów i Dział Udostępniania Zbiorów

Biblioteka Naukowa LAW planowo i systematycznie gromadzi wydawnictwa dotyczące lotnictwa wojskowego i cywilnego, nauk wojskowych, techniki lotniczej i wojskowej, jak również literaturę niezbędną w procesie dydaktycznym Szkoły Orląt ze wszystkich innych dziedzin wiedzy: ekonomii, psychologii, prawa, historii, socjologii, informatyki, medycyny. Książki naukowe i popularno - naukowe, encyklopedie ogólne i tematyczne, językowe, bibliografie, monografie, biografie, słowniki, atlasy, leksykony, poradniki, roczniki statystyczne, przewodniki turystyczne.
Dział Gromadzenia i Opracowań zajmuje się również opracowaniem pod względem formalnym i rzeczowym wszystkich nabytków Biblioteki Naukowej tj. wydawnictw ciągłych, zwartych oraz dokumentów elektronicznych.

W Bibliolece Naukowej stosowany jest system biblioteczno - informacyjny SOWA. Do chwili obecnej baza danych wydawnictw zwartych liczy ok. 33 tys. rekordów i obejmuje wszystkie wydawnictwa pozyskane przez Bibliotekę od 1969 roku, jak również część zbiorów zgromadzonych wcześniej.

Dział Udostępniania zajmuje się wypożyczeniem zbiorów na zewnątrz. Zasady korzystania z wypożyczalni określa regulamin. Na zewnątrz nie wypożycza się zbiorów wydanych przed 1945 r., można z nich korzystać w Czytelni. Dział Udostępniania obsługuje kadrę i studentów LAW, a także pracowników cywilnych Szkoły. Z wypożyczalni korzystają uczestnicy kursów językowych i specjalistycznych. Osoby nieuprawnione mogą wypożyczać zbiory za kaucją.

 

Biblioteka Fachowa

Głównym zadaniem Biblioteki Fachowej jest:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie literatury fachowej;
 • popularyzacja czytelnictwa fachowego;
 • dystrybucja materiałów kartograficznych.
 • szkolenie w zakresie korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki fachowej;
 • pomoc przy wyborze materiałów do szkolenia i kształcenia podchorążych, kadry naukowo-dydaktycznej i słuchaczy kursów;
 • badanie zainteresowań i potrzeb informacyjnych użytkowników;

Zbiory Biblioteki Fachowej obejmują ponad 60 tys. woluminów. Księgozbiór tworzy literatura głównie z zakresu: wyszkolenia wojskowego, rodzajów sił zbrojnych, logistyki, taktyki, techniki wojskowej, techniki lotniczej (płatowiec, silniki, osprzęt, uzbrojenie lotnicze, urządzenie radioelektroniczne).

W Bibliotece Fachowej znajduje się punkt kartograficzny posiadający ok. 3 tys. produktów geograficznych na które składają się mapy lotnicze i topograficzne.

Istotną część pracy personelu Biblioteki Fachowej stanowi bieżąca aktualizacja specjalistycznych wojskowych wydawnictw fachowych.

Biblioteczna baza danych prowadzona jest w systemie informatyczno-bibliotecznym SOWA. Zasady udostępniania zbiorów określa regulamin.

 

Czytelnia

Ważne ogniwo w strukturze biblioteki stanowi czytelnia,w której są udostępniane zbiory w formie prezentacji. Księgozbiór podręczny czytelni liczy ponad 5000 woluminów i 141 tytułów czasopism, które są prenumerowane na bieżąco. Wśród wydawnictw czytelni przeważają informatory bezpośrednie, tj. encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe, rzeczowe, informatory, mapy, atlasy oraz informatory pośrednie, tj. bibliografie ogólne i specjalistyczne.

W czytelni zgromadzono również podstawowe dokumenty, dotyczące wojskowości, techniki lotniczej, historii, polityki oraz innych dyscyplin wiedzy, które są niezbędne do zaspokojenia doraźnych potrzeb czytelniczych. Księgozbiór podręczny jest ułożony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), a przewodnikiem po nim jest znajdujący się w czytelni kartkowy katalog alfabetyczny. Zasady udostępniania zbiorów w czytelni określa regulamin.

Czytelnia Biblioteki Głównej LAW posiada stanowiska z dostępem do internetu.

 

Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej

Integralną częścią biblioteki jest Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej (OINiB). Zasady korzystania z OINiB określa regulamin. Zadaniem OINiB jest nie tylko prezentowanie własnych zbiorów, ale także upowszechnianie informacji o światowej literaturze naukowej. W myśl tego do zadań wykonywanych w ośrodku należy:

 • udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki LAW i innych bibliotek krajowych i zagranicznych;
 • pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o drukowane i elektroniczne źródła informacji zgromadzone w Bibliotece Głównej lub dostępne poprzez sieć Internet;
 • wykonywanie kwerend bibliograficznych dla samodzielnych pracowników nauki;
 • prowadzenie działalności informacyjnej dla instytucji macierzystej poprzez informowanie komórek organizacyjnych o nowych materiałach źródłowych, będących w kręgu zainteresowań użytkowników;
 • sporządzanie zestawień tematycznych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych, udzielanie pomocy użytkownikom w doborze materiałów bibliograficznych;
 • dokumentowanie dorobku naukowego pracowników LAW;
 • prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej;
 • udostępnianie baz danych na nośnikach elektronicznych;
 • opracowywanie bibliografii zagadnieniowych, Biuletynu Nabytków, Nowości Wojskowych Wydawnictw Fachowych;
 • udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez bibliotekę.