1. Rada biblioteczna BG LAW jest organem opiniodawczym Rektora.

2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:

  • dyrektor biblioteki głównej jako jej przewodniczący;
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich wybrani przez rady wydziałów, po dwóch z każdego wydziału, w tym:

a) jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora,

b) jeden przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich;

  • dwóch przedstawicieli pracowników biblioteki głównej i bibliotek specjalistycznych, wybranych przez ogólne zebranie tych pracowników;
  • jeden przedstawiciel samorządu studentów wybrany przez uczelniany organ samorządu studentów;
  • jeden przedstawiciel zołnierzy zawodowych i pracowników Uczelni niebędoących nauczycielami akademickimi, wybrany przez ogólne zebranie tych żołnierzy i pracowników;
  • dyrektor Archiwum.

3. nadzór nad przebiegiem wyborów przedstawicieli do rady bibliotecznej sprawuje uczelniana komisja wyborcza.

4. Rady wydziałów wybieraja przedstawicieli nauczycieli akademickich spośród kandydatów posiadających bierne ptrawo wyborcze do organów kolegialnych uczelni, zgłoszonych przez osobę posiadającą czynne prawo wyborcze w terminie ogłoszonym przez uczelnianą komisję wyborczą.

5. Wybory przedstawicieli na ogolnych zebraniach pracowników biblioteki głównej i biblioteka specjalistycznych oraz żołnierzy i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywają się na zasadach i w trybie określonym dla wyborów organów kolegialnych w statucie oraz regulaminie wyborczym.

6.Wybory przedstawiciela studentów odbywają się na zasadach i w trybie określonym regulaminem uczelnianego samorządu studentów.

7. Kadencja rady bibliotecznej trwa cztery lata i zaczyna się oraz kończy razem z kadencją organów Uczelni.

8. Rada biblioteczna obraduje na posiedzeniach. tryb pracy rady bibliotecznej określa jej regulamin nadany przez Rektora na wniosek rady bibliotecznej.

9. W posiedzeniach rady bibliotecznej uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych dzialających w uczelni, po jednymz każdego związku.

10. Przewodniczący rady bibliotecznej może zapraszać na jej posiedzenia także inne osoby.

 

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:

1. opiniowanie kierunków i zasad działalności systemu biblioteczno-informacyjnegostosowanie do potrzeb procesu dydaktycznego i badawczego Uczelni;

2. opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego;

3. opiniowanie kandydatów na stanowiska: dyrektora biblioteki głównej i jego zastępców, kierowników jednostek organizacyjnych biblioteki głównej oraz kierowników bibliotek specjalistycznych;

4. opiniowanie wniosków o zatrudnienie i awansowanie pracowników biblioteki głównej i bibliotek specjalistycznych;

5. opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki głównej;

6. wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.

 

Żródło: Statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych