Wydawnictwa WSOSP

WSOSP wewn.84RAJCHEL Jan
Bezpieczeństwo w porcie lotniczym

Podręcznik Bezpieczeństwo w porcie lotniczym prezentuje podstawowe uwarunkowania oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w porcie lotniczym. Ochrona lotnisk jest elementem składowym szerokiego programu ochrony lotnictwa. Podstawowym celem ochrony lotnictwa cywilnego jest: zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom statków powietrznych oraz personelowi lotniczemu i naziemnemu; niedopuszczenie do uszkodzenia samolotów na ziemi i w powietrzu; niedopuszczenie do uszkodzenia urządzeń lotniskowych. System ochrony portu lotniczego musi być systematycznie modyfikowany, ponieważ terroryści ciągle doskonalą swoje metody dzialania. Głównym zadaniem systemu ochrony portu lotniczego jest niedopuszczenie do zaistnienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie lub w państwie, do której może dojść w wyniku aktu bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego lub akcji terrorystycznej w porcie lotniczym. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzenia teoretycznego. Ujęto w nim podstawowe pojęcia z zakresu teorii bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, które mają związek z rozwiązywaniem problemów bezpieczeństwa w porcie lotniczym. W rozdziale drugim przedstawiono w syntetycznym ujęciu podstawy prawne oraz instytucje związane z ochroną lotnictwa cywilnego. Rozdział trzeci poświęcono charakterystyce systemu ochrony portów lotniczych na podstawie Krajowego programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. W rozdziale czwartym scharakteryzowano służby oraz funkcjonowanie systemu ochrony portów. W rozdziale piątym zaprezentowano wybrane elementy systemu ochrony portu lotniczego na przykładzie Centralnego Portu Lotniczego (CPL) Warszawa - Okęcie.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.83KARPOWICZ Janusz
System poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR)

Opracowanie System poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) jest przeznaczone dla studentów kierunków: "Lotnictwo i kosmonautyka" oraz "Bezpieczeństwo narodowe". Obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania krajowego systemu ratownictwa ogólnego oraz systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących systemu ratownictwa lotniskowego, ratownictwa na morzu oraz poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych. Szczegółowo zostały zaprezentowane zasady planowania misji i techniki stosowane realizacji zadań poszukiwania i ratownictwa przez lotnicze zespoły ASAR. Wydawnictwo składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym został scharakteryzowany krajowy system ratownictwa i zaprezentowano podsystemy resortowe, zawierajace komponent lotniczy. Rozdział drugi zawiera informacje o strukturze organizacyjnej systemu poszukiwania i ratownictwa na lądzie i na morzu (SAR) oraz charakterystykę zakresu zadań i obowiązków organów państwowych wobec tego systemu. Rozdział trzeci to prezentacja problematyki poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W rozdziale zostały przedstawione uwarunkowania taktyczno-techniczne prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz scharakteryzowane szczegółowo sposoby dzialań ratowniczych, z wykorzystaniem śmigłowców i samolotów w ramach dwóch podsystemów: Aeronautical Search and Rescue - ASAR i Martime Search and Rescue - MSAR. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę podsystemu ratownictwa, jaki został powołany do zabezpieczenia bezpieczeństwa w portach lotniczych. Rozdział piąty został poświęcony ratownictwu morskiemu. Scharakteryzowano działania MW i służb państwowych na rzecz MSAR. W rozdziale szóstym został scharakteryzowany system i zasady prowadzenia poszukiwania i ratownictwa załóg w warunkach bojowych.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.82COMPA Tadeusz
KOZUBA Jarosław
SKOP Zenon
Ratownictwo lotnicze i lotniskowe

Podręcznik Ratownictwo lotnicze i lotniskowe składa sie z sześciu rozdziałów. Po przytoczeniu podstawowej terminologii, w dwóch pierwszych rozdziałach opisano organizację służb SAR, planowanie operacji lotniczych, metody prowadzenia poszukiwania oraz ratowania rozbitków w oparciu o ustalenia międzynarodowe. Rozdział trzeci poświęcony jest organizacji SAR w Polsce. Autorzy poruszyli w nim problematykę funkcjonowania ratownictwa lotniczego i morskiego w ramach jednolitego systemu SAR. Charakteryzując organizację SAR starano się jednocześnie szukać odpowiedzi na pytanie: Czy służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce funkcjonuje zgodnie z międzynarodowymi standardami zawartymi w dokumentach standaryzacyjnych NATO i załącznikach do Konwencji Chicagowskiej? Rozdział czwarty zawiera opis środków stosowanych we współczesnym ratownictwie, od satelitarnego systemu poszukiwania i ratownictwa (COSPAS-SARSAT) przez pokładowe wyposażenia statków powietrznych aż po środki stanowiące osobiste wyposażenie załóg. Autorzy przedstawili też ogólną charakterystykę statków powietrznych, będących na wyposażeniu służb SAR w Polsce. Rozdział piąty poświęcony jest ratownictwu lotniskowemu, a zwłaszcza procedurom ratowniczym, odpowiedzialności służb lotniskowych oraz organizacji działań ratowniczych. Rozdział szósty stanowi syntezę problematyki poszukiwania i ratownictwa w czasie działań bojowych (CSAR) oraz zasady działania CSAR, kategorie operacji, proces planowania i prowadzenia operacji, wymagania w zakresie używanych sił i środków oraz zasady kierowania, dowodzenia i koordynacji działań.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.81KUCHAREK Daniel
Wybrane zagadnienia z zarządzania i ekonomiki organizacji lotniczych

W niniejszym podręczniku zostały ujęte najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarczego funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzących działalność o charakterze lotniczym. Podręcznik prezentuje wiedzę o istniejących uwarunkowaniach prawnych, społecznych i gospodarczych, jakim podlega działalność organizacji, których podstawowym celem jest wytwarzanie dóbr i usług przeznaczonych do zaspakajania potrzeb nabywców w zakresie posiadania statków powietrznych, lotniczego sprzętu przedsiębiorstwa lotniczego. Przedstawiono w nim sposób funkcjonowania podmiotu gospodarczego w trzech dziedzinach, tj. zaopatrzenia, właściwej produkcji i sprzedaży gotowych wyrobów. Rozdział czwarty zawiera klasyfikację majątku znajdującego się w dyspozycji przesiębiorstwa lotniczego. Podział posiadanych zasobów gospodarczych, ze względu na formę i pochodzenie, pozwala poddać ocenie sytuację finansową podmiotu oraz jego możliwosci produkcyjne. W ostatnim rozdziale zostały scharakteryzowane instytucje oraz instrumenty finansowe, służące finansowaniu działalności przedsiębiorstwa lotniczego. Na uwagę, wśród wielu możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych, zasluguje publiczna sprzedaż akcji przedsiębiorstwa poprzez giełdę papierów wartościowych. Ze względu na ujęcie zagadnień związanych z problematyką zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa, niniejszy poręcznik adresowany jest do szerokiego kręgu sluchaczy Wyższej Szkoły Ofiicerskiej Sił Powietrznych, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy zapoznają się z tego rodzaju problematyką.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.80RAJCHEL Jan
ZABŁOCKI Eugeniusz
Port lotniczy

Niniejsze opracowanie stanowi próbę uogólnienia i syntezy stanu teorii w obszarze infrastruktury i podstawowych operacji portu lotniczego. Trudno dokładnie uchwycić obecny stan takiej teorii, także w odniesieniu do lotnictwa cywilnego. W zdecydowanej większości są to ustawy, rozporządzenia oraz "oficjalne" opracowania instytucji i organizacji lotniczych, traktujące głównie o podstawach prawnych oraz obowiązujących procedurach postępowania. Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest infrastrukturze portu lotniczego. Ujęto w niej podstawy wiedzy o portach lotniczych, mobilnych urządzeniach obslugi lotniskowej, infrastrukturze portowej, nawigacyjnej, radionawigacyjnej, urządzeniach meteorologicznych i innych. Część druga zawiera informacje o operacjach w porcie lotniczym. Wyeksponowano w niej operacje statków powietrznych oraz operacje terminalowe. Opracowanie może byc wykorzystane przez studentów Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Dla specjalistów i studentów kierunków lub profilów (specjalności) związanych z lotnictwem są to podstawy wiedzy niezbędne dla rozwinięcia szczegółowych studiów dotyczących portu lotniczego.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.79KARPOWICZ Janusz
Taktyka w pokonywaniu obrony przeciwlotniczej przez lotnictwo sił powietrznych

Wydawnictwo stanowi studium o charakterze operacyjno - taktycznym, które obejmuje zidentyfikowane uwarunkowania operacyjne i rozwiązania taktyczne, zalecane i stosowane podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej przeciwnika przez lotnictwo. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów realizujących w programie kształcenia przedmiot "podstawy taktyki i lotnictwa".
Współczesne lotnictwo bojowe ze struktur Sił Powietrznych jest przygotowywane do realizacji podstawowych zadań w czasie kryzysu i wojny, głównie na rzecz sił lądowych i morskich. W operacjach reagowania kryzysowego i w działaniach nieregularnych przewiduje się angażowanie lotnictwa wojskowego do wielu zadań dodatkowych. Lotnictwo wojskowe może realizować zadania w ramach operacji połączonych oraz oddzielnie, bez współdziałania z innymi rodzajami SZ i wojsk.
W rozdziale pierwszym opracowanie zawiera operacyjne uwarunkowania i czynnki wpływające na skutecznośc pokonywania obrony przeciwlotniczej, w drugim - charakterystykę współczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, traktowanych jako przedmiot pokonywania przez lotnictwo SP, a w trzecim rozwiązania operacyjne i elementy taktyczne zalecane i stosowane podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Ponadto w opracowaniu prezentowane są wymiki badań, dotyczące zakresu współdziałania lotnictwa myśliwskiego i uderzeniowego z innymi rodzajami wojsk, podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej w ramach oddzielnych i wspólnych operacji.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.78WETOSZKA Adam
Dowodzenie lotnictwem w bezpośrednim wsparciu wojsk lądowych

Podręcznik przeznaczony jest dla słuchaczy wojskowych szkół wyższych, szczególnie podchorążych i sluchaczy studium oficerskiego WSOSP, jako materiał zawierajacy wiedzę dotyczącą zastosowania lotnictwa w działaniach uderzeniowych. Podręcznik jest równiez przydatny do kształcenia kadry sił powietrznych wywodzących się w szczególności z eskadr lotniczych w ramach kursów doskonalących i specjalistycznych, realizowanych w WSOSP w obszarze przedmiotu taktyka lotnictwa.

Podręcznik składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. W pierwszym rozdziale zawarte są informacje dotyczące rozwoju działań wsparcia wojsk lądowych w czasie I wojny światowej, ich kontynuację poprzez II wojnę swiatową, a także konflikty ubiegłego stulecia opisane w aspekcie realizacji bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych w wojnie w Korei, Wietnamie i Afganistanie. Szczegółowej analizie poddano doświadczenia uzyskane przez lotnictwo w pierwszych konfliktach po II wojnie światowej, w którym to okresie wprowadzono na uzbrojenie samoloty odrzutowe. Rozdział drugi zawiera analizę dwóch konfliktów w Zatoce Perskiej pod kaąem tematu podjętego w niniejszym podręczniku. Analiza dotyczy szczególnie zastosowanych procedur dowodzenia, kształtu podsystemów dowodzenia, ich modyfikacji oraz aspektów związanych ze skutecznością działania. Rozdział trzeci poświęcony jest współczesnym aspektom dowodzenia lotnictwem w bezpośrednim wsparciu wojsk lądowych. Rozdział ten przedstawia podsystem dowodzenia NATO oraz wypracowane narodowe rozwiązania stosowane w SZRP. Materiał ten został opisany pod kątem struktur, procedur, bezpieczeństwa wsparcia lotniczego.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.77KARPOWICZ Janusz
Dowodzenie wojskami w siłach powietrznych

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich i magisterskich w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na kierunkach: "lotnictwo i kosmonautyka" oraz "bezpieczeństwo narodowe". Obejmuje problematykę z zakresu podstaw teorii dowodzenia Siłami Powietrznymi, zagadnienia z zakresu organizacji wojsk w SP, charakterystykę systemów dowodzenia wojskami w Siłach Powietrznych oraz zagadnienia dotyczące procesów i procedur dowodzenia operacyjnego w systemie narodowym i sojuszniczym (koalicyjnym). Opracowanie zawiera ponadto opis dokumentów dowodzenia i zasad planowania działalności bieżącej, rozliczeniowo-zadaniowej i biurowo-sztabowej.
Podręcznik składa się z ośmiu części. W rozdziale pierwszym zaprezentowano podstawowe definicje i pojęcia z zakresu dowodzenia i kierowania wojskami Sił Powietrznych. W rozdziale drugim przedstawiono struktury organizacyjne i kompetencje komórek organizacyjnych jednostek Sił Powietrznych i Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz Marynarki Wojennej. Rozdzial trzeci zawiera charakterystykę narodowego systemu dowodzenia Siłami Powietrznymi, a kolejny -czwarty-opisuje sojuszniczy system dowodzenia wojskami w Siłach Powietrznych. W rozdziale piątym przedstawione zostały procedury dowodzenia taktycznego wojskami w Siłach Powietrznych, natomiast rozdział szósty zawiera wybrane zagadnienia z zakresu dowodzenia pozaoperacyjnego w Siłach Powietrznych. Rozdział siódmy prezentuje dokumenty dowodzenia, w tym ich klasyfikację, zasady opracowywania i formę w jakiej są wykonywane oraz treść. Rozdział ósmy przedstawia treść dokumentów charakteryzujących planowanie działalności bieżącej, rozliczeniowo-zadaniowej i biurowo-sztabowej w jednostkach Sił Powietrznych.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.76RAJCHEL Jan
ZABŁOCKI Eugeniusz
Siły powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym

Niniejsze opracowanie ma charakter teoretyczny. Na podstawie najnowszej literatury przedmiotu, przedstawiono w nim główne założenia oraz zakres stosowania współczesnych sił powietrznych w sojuszniczym systemie obronnym. W ujęciu problemowym, treść opracowania sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania główne:
1. Jakie są podstawowe cechy sił powietrznych determinujące ich zastosowanie - bojowe, operacyjne i systemowe?
2. Jakie są podstawowe uwarunkowania i założenia użycia sił powietrznych - zagrożenia powietrzne, uwarunkowania
doktrynalne i sojusznicze oraz doświadczenia?
3. Jaka jest rola sił powietrznych w okresie pokoju, kryzysu i wojny?
4. Jakie są podstawowe kierunki rozwoju sił powietrznych?
W opracowaniu ujęto najnowsze poglądy i tendencje w zakresie użycia sił powietrznych, uwzględniając głównie doświadczenia ostatniego trzydziestolecia. Krótki zarys ich rozwoju od okresu międzywojennego posłużył jedynie do przedstawienia zakresu i dynamiki przemian w siłach powietrznych. Stosownie do charakteru opracowania, ujęto w nim najogólniejsze założenia odnoszące się do strategicznego i operacyjnego poziomu życia współczesnych sił powietrznych. Podstawą były opracowania teoretyczne, ale uwzględniono także obowiązujące (doktrynalne) rozwiązania, ujęte w tzw. dokumentach normatywnych, zwłaszcza koncepcję strategiczną Sojuszu Północnoatlantyckiego. Problemy taktyczne analizowano jedynie w zakresie niezbędnym do formułowania wniosków i uogólnień.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.75MAKAREWICZ Bogdan
Podstawy elektrotechniki

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i specjalności kształcenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Opracowany został z uwzględnieniem wszystkich tematów zawartych w programie kształcenia podstaw elektrotechniki. W podręczniku zostały omówione zagadnienia związane z podstawowymi pojęciami i prawami dotyczącymi pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetyzmu. Omówiono także podstawowe pojęcia i prawa oraz metody rozwiązywania obwodów elektrycznych prądu stałego i prądu sinusoidalnego. Oddzielny rozdział poświęcony jest maszynom elektrycznym. W rozdziale tym została opisana budowa, zasada działania oraz przeznaczenie maszyn prądu stałego, maszyn prądu przemiennego i transformatorów. W podręczniku ujęte są też zagadnienia związane z przesyłaniem energii elektrycznej, jej parametrami oraz podstawowymi urządzeniami zapewniającymi ten proces.Większość rozdziałów podręcznika kończy się rozwiązanymi zadaniami oraz zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

Czytaj więcej...