Wydawnictwa WSOSP

WSOSP wewn.88GRZESIK Norbert
Uzbrojenie samolotu F-16

W podręczniku Uzbrojenie samolotu F-16 autor prezentuje rozwiązania zaawansowanych systemów uzbrojenia samolotu F-16 Block 52+. Podręcznik przeznaczony jest tylko do szkolenia studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz słuchaczy kursów przeszkolenia specjalistycznego na samolot F-16 w specjalności " Uzbrojenie i avionika samolotu". W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną charakterystykę systemu uzbrojenia lotniczego samolotu F-16, z uwzględnieniem rozmieszczenia poszczególnych rodzajów uzbrojenia na pokładzie samolotu. Rozdział drugi, trzeci i czwarty poświęcone są w kolejności uzbrojeniu lufowemu, rakietowymi i bombardierskiemu, w jakie wyposażony jest samolot ze szczególnym podkreśleniem systemu sterowania, jego konstrukcji, funkcjonowania i obsługi. Rozdział piąty przedstawia opis systemu sterowania uzbrojeniem lotniczym samolotu F-16, z uwzględnieniem przeznaczenia, struktury, funkcjonowania i zasad użytkowania. Przeznaczenie, struktura, funkcjonowanie i sposób użycia systemu zakłóceń, zainstalowanego na samolocie, stanowi treść rozdziału szóstego. W rozdziale siódmym zawarto opisy wyposażenia pomocniczego samolotu, tj.: testerów, wózków widlowych oraz podestów eksploatacyjnych. Kolejny rozdział - ósmy prezentuje spsoby przystrzeliwania rodzajów uzbrojenia "polskiego" F-16, a zasady przestrzegania warunków bezpiecznej eksploatacji samolotu skladają się na rozdział dziewiąty. Podręcznik zakończono słownikiem terminologii technicznej, który jest jednocześnie spisem, występujących w dokumentacji eksploatacyjnej terminów z zakresu specjalności „Uzbrojenie i awionika samolotu F-16".

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.87KARPOWICZ Janusz
Bezpieczeństwo lotów i ochrona lotnictwa

Bezpieczeństwo lotów jest jednym z fundamentów sprawnego i efektywnego funkcjonowania lotnictwa. Jest ono uwarunkowane wieloma różnorodnymi czynnikami: technicznymi, organizacyjnymi, szkoleniowymi, psychologicznymi, środowiskowymi itp. O warunkach bezpiecznego realizowania zadań lotniczych powinni pamiętać wszyscy, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie organizacji lotniczych i uczestniczący w procesie eksploatacji statków powietrznych, zarówno w lotnictwie cywilnym jak i państwowym. Opracowanie Bezpieczeństwo lotów i ochrona lotnictwa przeznaczone jest dla studentów WSOSP kierunku "bezpieczeństwo narodowe". Składa się z dwóch części. Pierwsza - została poświęcona szeroko rozumianej teorii i praktyce w obszarze badania zdarzeń lotniczych oraz profilaktyki bezpieczeństwa w działalności lotniczej. Zawiera charakterystykę teorii stanowiących podstawę badania przyczyn zdarzeń lotniczych, opis organów i służb zajmujących się bezpieczeństwem lotów w organizacjach i instytucjach lotniczych, oraz opis głównych elementów systemu bezpieczeństwa lotów, wynikających z krajowych i międzynarodowych przepisów i zaleceń profilaktycznych. W części drugiej zostały zebrane informacje o rozwiązaniach prawnych i proceduralnych, a także o organizacjach, siłach i środkach, których celem jest ochrona lotnictwa cywilnego i zapewnienie bezpieczeństwa przewozów lotniczych. Ta część opracowania zawiera treść wykładów na temat ochrony lotnictwa cywilnego oraz funkcjonowania instytucji lotniczych i uwarunkowań bezpiecznej realizacji lotów w lotnictwie cywilnym.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.86ZABŁOCKI Eugeniusz
Podstawy funkcjonowania lotnictwa cywilnego

Opracowanie Podstawy funkcjonowania lotnictwa cywilnego obejmuje podstawy wiedzy o lotnictwie cywilnym, jego klasyfikację, charakterystykę strukturalną i funkcjonalną oraz podstawowe procedury operacyjne. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzenia do problematyki lotnictwa cywilnego. Ujęto w nim głównie klasyfikację lotnictwa cywilnego oraz podstawowe informacje o jego infrastrukturze i władzach. W rozdziale drugim i trzecim scharakteryzowano dwa glówne rodzaje lotnictwa cywilnego - lotnictwo komunikacyjne i lotnictwo ogólne. Rozdział czwarty poświęcono procedurom operacyjnym w lotnictwie komunikacyjnym. Scharakteryzowano tylko podstawowe procedury operacyjne, związane z przygotowaniem i wykonaniem operacji lotniczej przez załogę statku powietrznego i niektóre służby obsługi naziemnej. W rozdziale piątym zaprezentowano podstawy wiedzy o lotnictwie doświadczalnym, głównie o lotach próbnych w procesie produkcji i eksploatacji statków powietrznych.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.85COMPA Tadeusz
KOZUBA Jarosław
Procedury operacyjne dla personelu lotniczego

Publikacja Procedury operacyjne dla personelu lotniczego skierowana jest do studentów kierunków lotniczych, głównie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i jest próbą uogólnienia, uporządkowania i syntezy wiedzy z zakresu procedur operacyjnych, mających zastosowanie w służbach ruchu lotniczego. Podręcznik składa sie z dziesięciu rozdziałów. W rozdziałach od 1 do 7 zawarto problematykę dotyczącą procedur związanych z użytkowaniem przestrzeni powietrznej przez lotnictwo, a także procedur kontroli ruchu lotniczego. Zakres wiedzy w nich zawarty jest bardzo szeroki i niezbędny zarówno kontrolerom ruchu lotniczego, jak i pilotom. Rozdział ósmy zawiera wiedzę na temat procedur dolotu, odlotu i podejścia do lądowania według IRF. Przedstawiono w nim konstrukcje procedur, czynności pilota w poszczególnych segmentach podejścia, z opisem kart (map) podejścia. W rozdziale dziewiątym przedstawiono procedury związane z użytkowaniem pokładowych systemów bezpieczeństwa. W rozdziale dziesiątym scharakteryzowano metodę nawigacji obszarowej, która staje się coraz bardziej powszechna w lotnictwie. Statki powietrzne wykonujące loty w obszarach dróg lotniczych powinny posiadać odpowiednie wyposażenie, gwarantujące wymaganą dokładność utrzymania linii drogi, a piloci - znać i stosować się do procedur RNAV (Area Navigation). Podręcznik zawiera zwarte kompendium wiedzy z zakresu: organizacji przestrzeni powietrznej, procedur służb żeglugi powietrznej, metod kontroli ruchu lotniczego, procedur lotu, procedur użytkowania pokładowych i naziemnych systemów bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.84RAJCHEL Jan
Bezpieczeństwo w porcie lotniczym

Podręcznik Bezpieczeństwo w porcie lotniczym prezentuje podstawowe uwarunkowania oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w porcie lotniczym. Ochrona lotnisk jest elementem składowym szerokiego programu ochrony lotnictwa. Podstawowym celem ochrony lotnictwa cywilnego jest: zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom statków powietrznych oraz personelowi lotniczemu i naziemnemu; niedopuszczenie do uszkodzenia samolotów na ziemi i w powietrzu; niedopuszczenie do uszkodzenia urządzeń lotniskowych. System ochrony portu lotniczego musi być systematycznie modyfikowany, ponieważ terroryści ciągle doskonalą swoje metody dzialania. Głównym zadaniem systemu ochrony portu lotniczego jest niedopuszczenie do zaistnienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie lub w państwie, do której może dojść w wyniku aktu bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego lub akcji terrorystycznej w porcie lotniczym. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzenia teoretycznego. Ujęto w nim podstawowe pojęcia z zakresu teorii bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, które mają związek z rozwiązywaniem problemów bezpieczeństwa w porcie lotniczym. W rozdziale drugim przedstawiono w syntetycznym ujęciu podstawy prawne oraz instytucje związane z ochroną lotnictwa cywilnego. Rozdział trzeci poświęcono charakterystyce systemu ochrony portów lotniczych na podstawie Krajowego programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. W rozdziale czwartym scharakteryzowano służby oraz funkcjonowanie systemu ochrony portów. W rozdziale piątym zaprezentowano wybrane elementy systemu ochrony portu lotniczego na przykładzie Centralnego Portu Lotniczego (CPL) Warszawa - Okęcie.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.83KARPOWICZ Janusz
System poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR)

Opracowanie System poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) jest przeznaczone dla studentów kierunków: "Lotnictwo i kosmonautyka" oraz "Bezpieczeństwo narodowe". Obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania krajowego systemu ratownictwa ogólnego oraz systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących systemu ratownictwa lotniskowego, ratownictwa na morzu oraz poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych. Szczegółowo zostały zaprezentowane zasady planowania misji i techniki stosowane realizacji zadań poszukiwania i ratownictwa przez lotnicze zespoły ASAR. Wydawnictwo składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym został scharakteryzowany krajowy system ratownictwa i zaprezentowano podsystemy resortowe, zawierajace komponent lotniczy. Rozdział drugi zawiera informacje o strukturze organizacyjnej systemu poszukiwania i ratownictwa na lądzie i na morzu (SAR) oraz charakterystykę zakresu zadań i obowiązków organów państwowych wobec tego systemu. Rozdział trzeci to prezentacja problematyki poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W rozdziale zostały przedstawione uwarunkowania taktyczno-techniczne prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz scharakteryzowane szczegółowo sposoby dzialań ratowniczych, z wykorzystaniem śmigłowców i samolotów w ramach dwóch podsystemów: Aeronautical Search and Rescue - ASAR i Martime Search and Rescue - MSAR. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę podsystemu ratownictwa, jaki został powołany do zabezpieczenia bezpieczeństwa w portach lotniczych. Rozdział piąty został poświęcony ratownictwu morskiemu. Scharakteryzowano działania MW i służb państwowych na rzecz MSAR. W rozdziale szóstym został scharakteryzowany system i zasady prowadzenia poszukiwania i ratownictwa załóg w warunkach bojowych.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.82COMPA Tadeusz
KOZUBA Jarosław
SKOP Zenon
Ratownictwo lotnicze i lotniskowe

Podręcznik Ratownictwo lotnicze i lotniskowe składa sie z sześciu rozdziałów. Po przytoczeniu podstawowej terminologii, w dwóch pierwszych rozdziałach opisano organizację służb SAR, planowanie operacji lotniczych, metody prowadzenia poszukiwania oraz ratowania rozbitków w oparciu o ustalenia międzynarodowe. Rozdział trzeci poświęcony jest organizacji SAR w Polsce. Autorzy poruszyli w nim problematykę funkcjonowania ratownictwa lotniczego i morskiego w ramach jednolitego systemu SAR. Charakteryzując organizację SAR starano się jednocześnie szukać odpowiedzi na pytanie: Czy służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce funkcjonuje zgodnie z międzynarodowymi standardami zawartymi w dokumentach standaryzacyjnych NATO i załącznikach do Konwencji Chicagowskiej? Rozdział czwarty zawiera opis środków stosowanych we współczesnym ratownictwie, od satelitarnego systemu poszukiwania i ratownictwa (COSPAS-SARSAT) przez pokładowe wyposażenia statków powietrznych aż po środki stanowiące osobiste wyposażenie załóg. Autorzy przedstawili też ogólną charakterystykę statków powietrznych, będących na wyposażeniu służb SAR w Polsce. Rozdział piąty poświęcony jest ratownictwu lotniskowemu, a zwłaszcza procedurom ratowniczym, odpowiedzialności służb lotniskowych oraz organizacji działań ratowniczych. Rozdział szósty stanowi syntezę problematyki poszukiwania i ratownictwa w czasie działań bojowych (CSAR) oraz zasady działania CSAR, kategorie operacji, proces planowania i prowadzenia operacji, wymagania w zakresie używanych sił i środków oraz zasady kierowania, dowodzenia i koordynacji działań.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.81KUCHAREK Daniel
Wybrane zagadnienia z zarządzania i ekonomiki organizacji lotniczych

W niniejszym podręczniku zostały ujęte najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarczego funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzących działalność o charakterze lotniczym. Podręcznik prezentuje wiedzę o istniejących uwarunkowaniach prawnych, społecznych i gospodarczych, jakim podlega działalność organizacji, których podstawowym celem jest wytwarzanie dóbr i usług przeznaczonych do zaspakajania potrzeb nabywców w zakresie posiadania statków powietrznych, lotniczego sprzętu przedsiębiorstwa lotniczego. Przedstawiono w nim sposób funkcjonowania podmiotu gospodarczego w trzech dziedzinach, tj. zaopatrzenia, właściwej produkcji i sprzedaży gotowych wyrobów. Rozdział czwarty zawiera klasyfikację majątku znajdującego się w dyspozycji przesiębiorstwa lotniczego. Podział posiadanych zasobów gospodarczych, ze względu na formę i pochodzenie, pozwala poddać ocenie sytuację finansową podmiotu oraz jego możliwosci produkcyjne. W ostatnim rozdziale zostały scharakteryzowane instytucje oraz instrumenty finansowe, służące finansowaniu działalności przedsiębiorstwa lotniczego. Na uwagę, wśród wielu możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych, zasluguje publiczna sprzedaż akcji przedsiębiorstwa poprzez giełdę papierów wartościowych. Ze względu na ujęcie zagadnień związanych z problematyką zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa, niniejszy poręcznik adresowany jest do szerokiego kręgu sluchaczy Wyższej Szkoły Ofiicerskiej Sił Powietrznych, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy zapoznają się z tego rodzaju problematyką.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.80RAJCHEL Jan
ZABŁOCKI Eugeniusz
Port lotniczy

Niniejsze opracowanie stanowi próbę uogólnienia i syntezy stanu teorii w obszarze infrastruktury i podstawowych operacji portu lotniczego. Trudno dokładnie uchwycić obecny stan takiej teorii, także w odniesieniu do lotnictwa cywilnego. W zdecydowanej większości są to ustawy, rozporządzenia oraz "oficjalne" opracowania instytucji i organizacji lotniczych, traktujące głównie o podstawach prawnych oraz obowiązujących procedurach postępowania. Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest infrastrukturze portu lotniczego. Ujęto w niej podstawy wiedzy o portach lotniczych, mobilnych urządzeniach obslugi lotniskowej, infrastrukturze portowej, nawigacyjnej, radionawigacyjnej, urządzeniach meteorologicznych i innych. Część druga zawiera informacje o operacjach w porcie lotniczym. Wyeksponowano w niej operacje statków powietrznych oraz operacje terminalowe. Opracowanie może byc wykorzystane przez studentów Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Dla specjalistów i studentów kierunków lub profilów (specjalności) związanych z lotnictwem są to podstawy wiedzy niezbędne dla rozwinięcia szczegółowych studiów dotyczących portu lotniczego.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.79KARPOWICZ Janusz
Taktyka w pokonywaniu obrony przeciwlotniczej przez lotnictwo sił powietrznych

Wydawnictwo stanowi studium o charakterze operacyjno - taktycznym, które obejmuje zidentyfikowane uwarunkowania operacyjne i rozwiązania taktyczne, zalecane i stosowane podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej przeciwnika przez lotnictwo. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów realizujących w programie kształcenia przedmiot "podstawy taktyki i lotnictwa".
Współczesne lotnictwo bojowe ze struktur Sił Powietrznych jest przygotowywane do realizacji podstawowych zadań w czasie kryzysu i wojny, głównie na rzecz sił lądowych i morskich. W operacjach reagowania kryzysowego i w działaniach nieregularnych przewiduje się angażowanie lotnictwa wojskowego do wielu zadań dodatkowych. Lotnictwo wojskowe może realizować zadania w ramach operacji połączonych oraz oddzielnie, bez współdziałania z innymi rodzajami SZ i wojsk.
W rozdziale pierwszym opracowanie zawiera operacyjne uwarunkowania i czynnki wpływające na skutecznośc pokonywania obrony przeciwlotniczej, w drugim - charakterystykę współczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, traktowanych jako przedmiot pokonywania przez lotnictwo SP, a w trzecim rozwiązania operacyjne i elementy taktyczne zalecane i stosowane podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Ponadto w opracowaniu prezentowane są wymiki badań, dotyczące zakresu współdziałania lotnictwa myśliwskiego i uderzeniowego z innymi rodzajami wojsk, podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej w ramach oddzielnych i wspólnych operacji.

Czytaj więcej...