Wydawnictwa WSOSP

WSOSP wewn.116KUCHAREK Daniel
Wybrane zagadnienia z obrony przed bronią masowego rażenia w Siłach Powietrznych

Opracowanie zawiera wieloaspektową charakterystykę broni masowego rażenia, w tym broni jądrowej, chemicznej, biologicznej, radiologicznej, uwzględniając także toksyczne środki przemysłowe. Omawiane są sposoby wykrywnia skażeń środkami masowego rażenia, zadania i sposoby działania w sytuacji wykrycia skażeń, indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Szczególnie szeroko omówiono System Wykrywania Skażeń, w tym Podsystem Wykrywania Skażeń Powietrznych, procedury kontrolowania i likwidacji skażeń personelu latającego oraz samolotów lotnictwa wojskowego, podstawowe wyposażenie i indywidualne środki ochrony przed skażeniami pilota.

 

WSOSP wewn.115GRZESIK Norbert
Podstawy sterowania rozmytego. Projektowanie rozmytych systemów eksperckich w środowisku MATLAB-SILMULINK

Teoria zbiorów rozmytych. Modele rozmyte. Podstawy układów sterowania rozmytego. Przykłady układów sterowania rozmytego.

 

WSOSP wewn.114KUCHAREK Daniel
Determinanty obrotu paierami wartościowymi i walutami na giełdzie pieniężnej w Warszawie
w latach 1921 - 1939

Geneza i rozwój Giełdy Warszawskiej. Uwarunkowania organizacyjne i proceduralne normujące handel giełdowy. Znaczenie ryzyka inwestycyjnego i dochodowości instrumentów finansowych w kształtowaniu obrotów giełdowych. Polityczne i ekonomiczne determinanty obrotów giełdowych. Znaczenie giełdy Warszawskiej na polskim i międzynarodowym rynku giełdowym. Powiązania giełdy pieniężnej ze współczesną giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Prezesi rady giełdowej
w latach 1921-1939.

 

WSOSP wewn.112COMPA Tadeusz
Ochrona lotnictwa przed atakami bezprawnej ingerencji

Prawne aspekty walki z terroryzmem w lotnictwie. Ochrona lotnictwa w systemie chicagowskim. Ochrona lotnictwa w konwencji tokijskiej i montrealskiej. ONZ wobec problemów terroryzmu. Regionalne (europejskie i pozaeuropejskie) konwencje w sprawie zwalczania terroryzmu. Współpraca instytucjonalna w walce z terroryzmem w lotnictwie. Zasady ochrony lotnictwa cywilnego w myśl postanowień prawa Unii Europejskiej. Krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego - założenia i podstawy prawne. Fizyczna ochrona portu lotniczego. Zagrożenia i sytuacja kryzysowa w lotnictwie cywilnym. Program ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji przewoźnika lotniczego. Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Kontrola jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

 

WSOSP wewn.111COMPA Tadeusz
ZAŁĘSKI Krzysztof
Terroryzm w lotnictwie

Problemy badań nad terroryzmem powietrznym. Terrorysta. Profil psychologiczny. Medialny przekaz terroryzmu powietrznego. Terroryzm powietrzny. Zagrożenia, pojęcie, zakres. Kierunki działalności antyterrorystycznej w lotnictwie. Siły zbrojne w walce z terroryzmem lotniczym. Przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu na lotniskach cywilnych, aeroklubowych i współużytkowanych. Uwarunkowania i możliwości wykorzystania lotnisk wojskowych do zabezpieczenia imprez masowych. Prawne aspekty walki z terroryzmem w Konwencji Chicagowskiej. Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne. Regionalne konwencje w sprawie zwalczania terroryzmu. Ekstradycja w prawie europejskim. Ochrona lotnictwa przed atakami terroru. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.

 

WSOSP wewn.110FILIPCZUK Sylwia
Role-Plays: ćwiczenia leksykalne i rozmowy sterowane

Podręcznik opracowano zgodnie z wymaganiami Porozumienia o Standaryzacji NATO Stanag 6001 obowiązującymi w resorcie obrony narodowej a dotyczącymi zdolności mówienia w języku angielskim na drugim poziomie zaawansowania. Podręcznik zawiera cztery części: Travelling (podróżowanie), Heatlh (zdrowie), Leisure Time(czas wolny), Shopping (zakupy).

 

WSOSP wewn.109FILIPCZUK Sylwia
Pisanie raportów, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne

Podręcznik opracowano zgodnie z wymaganiami Porozumienia o Standaryzacji NATO Stanag 6001 obowiązującymi w resorcie obrony narodowej a dotyczącymi zdolności tworzenia raportów w języku angielskim na drugim poziomie zaawansowania. Podręcznik zawiera przykładowe raporty wojskowe.

 

WSOSP wewn.108FILIPCZUK Sylwia
Teksty i ćwiczenia leksykalne dla zaawansowanych

Podręcznik opracowano zgodnie z wymaganiami Porozumienia o Standaryzacji NATO Stanag 6001 obowiązującymi w resorcie obrony narodowej a dotyczącymi znajomości języka angielskiego na trzecim poziomie zaawansowania. Wszystkie teksty zawarte w podręczniku to materiały autentyczne, pochodzące z czasopism zagranicznych, serwisów internetowych, bądź informacyjnych zaczerpnięte wyłącznie do celów dydaktycznych.

 

WSOSP wewn.107FILIPCZUK Sylwia
Zbiór słuchań i ćwiczeń leksykalnych na poziomie STANAG 3wg STANAG 6001

Zawiera 2 typy słuchań. Pierwsze słuchanie to zadania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Drugie - to uzupełnianie luk. Zastosowano również sformułowania i wyrażenia gramatyczno-leksykalne częto pojawiające się w zadaniach egazminacyjnych. Wszystkie słuchania zawarte w zbiorze powstały na podstawie materiałów autentyczncyh, pochodzących z czasopism zagranicznicznych, serwisów internetowych, bądź informacyjnych. Zapewniają więc słuchaczom kontakt z autentycznym językiem obcym, stworzonym przez tzw. native speakers.

 

WSOSP wewn.106WETOSZKA Adam
NOWAK Jacek
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego

Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa powietrznego. Zagrożenia o podłożu militarnym. Zagrożenia militarne związane z terroryzmem powietrznym. Zastosowanie modeli latających jako środków ataku terrorystycznego. Rola Sił Powietrznych w zapewnieniu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej RP. Realizacja misji Air Policing. Podstawy prawne bezpieczeństwa powietrznego. Charakterystyka wybranych międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony lotnictwa. Charakterystyka europejskich i krajowych przepisów dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego.