Wydawnictwa WSOSP

WSOSP wewn.106WETOSZKA Adam
NOWAK Jacek
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego

Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa powietrznego. Zagrożenia o podłożu militarnym. Zagrożenia militarne związane z terroryzmem powietrznym. Zastosowanie modeli latających jako środków ataku terrorystycznego. Rola Sił Powietrznych w zapewnieniu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej RP. Realizacja misji Air Policing. Podstawy prawne bezpieczeństwa powietrznego. Charakterystyka wybranych międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony lotnictwa. Charakterystyka europejskich i krajowych przepisów dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego.

 

WSOSP wewn.105PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS VERSUS STATE SECURITY
Red. nauk. I. Oleksiewicz, M. Pomykała, J. Rajchel

Zbiór artykułów: Protection of procedural rights of foreigners in separate administrative proceedings carried out in compliance with the Act on Granting Protection to Aliens in the territory of the Republic of Poland. About the conflict along the line of human rights – security. The EU counter-terrorism policy as a form of human rights protection. Human rights protection in the Police activities in the sphere of protection of security and public order. Protection of state security as a prerequisite for limitations on the exercise of civil rights and freedoms in the European Union – selected problems. The role of civil society in the protection of human rights. Terrorism and human rights.

 

WSOSP wewn.104RAJCHEL Jan
ŻUKOWSKI Paweł
Współczesne problemy nauki o organizacji pracy

Rozwój nauki o organizacji pracy i zarządzaniu. Zasady organizacji pracy. Formy organizacji pracy wytwórczej. Ogólne metody organizacji pracy. Metody analizy sieci zależności w planowaniu i kontroli pracy. Metoda analizy danych.

 

WSOSP wewn.103ZAŁĘSKI Krzysztof
Międzynarodowe stosunki polityczne. Wybrane problemy

Międzynarodowe stosunki polityczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Mocarstwowość w relacjach politycznych. Geneza, ewolucja i konsekwencje polityczne rozpadu bipolarnego układu sił. Układ sił w Europie. Rola NATO i UE
w systemie bezpieczeństwa. Polskie interesy narodowe. Rola Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych. Problemy kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Organizacje międzynarodowe. Ewolucja ochrony praw człowieka

 

WSOSP wewn.102OCHRONA PRAW JEDNOSTKI A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
Red. nauk. I. Oleksiewicz, M. Pomykała, J. Rajchel

Zbiór artykułów na temat: Ochrona praw proceduralnych cudzoziemców w odrębnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw o cudzoziemcach oraz o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. O konflikcie na linii prawa człowieka - bezpieczeństwo. Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej jako forma ochrony praw człowieka. Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczeń w korzystaniu z praw i wolności obywatelskich w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia. Rola społeczeństwa obywatelskiego w obronie praw człowieka. Terroryzm a prawa człowieka.

 

WSOSP wewn.101WETOSZKA Adam
NOWAK Jacek
BARTNIK Ryszard
Użycie lotnictwa w walce z siłami nieregularnymi

Wojna nieregularna na tle konfliktów zbrojnych. Wybrane autorskie poglądy na wykorzystanie sił nieregularnych. Siły nieregularne jako strona w wojnach nieregularnych. Zasady działania sił nieregularnych. Przykładowy schemat działania sil nieregularnych. Lotnictwo w walce z siłami nieregularnymi – studium przypadku. Koncepcja wykorzystania lotnictwa w walce z siłami nieregularnymi. Zasady i wymagania w zakresie udziału lotnictwa w walce z siłami nieregularnymi.

 

WSOSP wewn.100BIENIAS Mirosław
BRZUZEK Adam
TUZIAK Roman
Urządzenia radioelektroniczne śmigłowca Mi-8

Aparatura łączności. System łączności zewnętrznej i wewnętrznej. Zintegrowany system łączności. Urządzenia
i systemy radionawigacyjne. System radionawigacyjny NAVTAC. System radionawigacyjny oparty o urządzenia KX-165A, KN-63 i KR-22. System nawigacji satelitarnej GPS. Charakte4rystyka odbiornika GPS-155XL. Anuncjator. Automatyczny radiokompas ARK-9. Radiowysokościomierz AN/APN-209. Systemy specjalne. System identyfikacji IFF. Pokładowe urządzenia systemu IFF. Dopplerowski miernik prędkości DIW-1. Urządzenia poszukiwania i ratownictwa. Radiokompas poszukiwawczy DF-430F. Radiopława Satellite 406TM. Radiostacja ratownicza R-855UM. System obserwacyjny SAFIRE II.

 

WSOSP wewn.99KRÓLIK Mieczysław
Płatowiec i silnik samolotu F-16

Historia samolotu F-16. Ogólna charakterystyka samolotu F-16C/D. Dane techniczne i lotno-techniczne samolotu. Opis budowy i działania płatowca oraz rozmieszczenie w nim wyposażenia. Opis budowy i działania podwozia samolotu. Szczegółowy opis budowy i działania głównych zespołów silnika. Szczegółowy opis budowy, działania
i obsługi instalacji olejowej silnika. Szczegółowy opis budowy, działania systemu sterowania silnikiem, układu przeciwoblodzeniowego i instalacji elektrycznej silnika. Opis budowy i działania wyposażenia przeciwpożarowego samolotu. Szczegółowy opis budowy, działania i obsługi systemu uruchamiania silnika. Słownik terminologii angielskiej użytej w tekście.

 

WSOSP wewn.98RAJCHEL Jan
COMPA Tadeusz
Lotnictwo służb porządku publicznego

Opracowanie ma charakter podręcznika akademickiego i stanowi syntezę wiedzy nt. lotnictwa kluczowych dla systemu bezpieczeństwa państwa Służb Porządku Publicznego, takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Ratownictwa Sanitarnego. Zawiera m.in. rozdziały omawiające zasady funkcjonowania oraz zadania i możliwości wykorzystania Lotnictwa Policji, działania lotnictwa Straży Granicznej, historię i współczesną działalność Lotnictwa Sanitarnego; wszystko w oparciu o odnośne przepisy prawne.

 

WSOSP wewn.97ZAŁĘSKI Krzysztof
HAĆ Ryszard
Siły Powietrzne państw NATO. Stan obecny i kierunki rozwoju.

Uwarunkowania rozwoju współczesnych sił powietrznych. Siły Powietrzne NATO przed rozszerzeniem. Siły Powietrzne państw NATO po rozszerzeniu Sojuszu w dniu 13.03.1999 r. (Siły Powietrzne Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier). Siły Powietrzne państwa NATO po rozszerzeniu Sojuszu w dniu 29.03.2004 r. (Siły Powietrzne Republiki Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii). Siły Powietrzne państw NATO po rozszerzeniu Sojuszu w dniu 01.04.2099 r. (Siły Powietrzne Albanii, Chorwacji).