Wydawnictwa WSOSP

WSOSP wewn.82COMPA Tadeusz
KOZUBA Jarosław
SKOP Zenon
Ratownictwo lotnicze i lotniskowe

Podręcznik Ratownictwo lotnicze i lotniskowe składa sie z sześciu rozdziałów. Po przytoczeniu podstawowej terminologii, w dwóch pierwszych rozdziałach opisano organizację służb SAR, planowanie operacji lotniczych, metody prowadzenia poszukiwania oraz ratowania rozbitków w oparciu o ustalenia międzynarodowe. Rozdział trzeci poświęcony jest organizacji SAR w Polsce. Autorzy poruszyli w nim problematykę funkcjonowania ratownictwa lotniczego i morskiego w ramach jednolitego systemu SAR. Charakteryzując organizację SAR starano się jednocześnie szukać odpowiedzi na pytanie: Czy służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce funkcjonuje zgodnie z międzynarodowymi standardami zawartymi w dokumentach standaryzacyjnych NATO i załącznikach do Konwencji Chicagowskiej? Rozdział czwarty zawiera opis środków stosowanych we współczesnym ratownictwie, od satelitarnego systemu poszukiwania i ratownictwa (COSPAS-SARSAT) przez pokładowe wyposażenia statków powietrznych aż po środki stanowiące osobiste wyposażenie załóg. Autorzy przedstawili też ogólną charakterystykę statków powietrznych, będących na wyposażeniu służb SAR w Polsce. Rozdział piąty poświęcony jest ratownictwu lotniskowemu, a zwłaszcza procedurom ratowniczym, odpowiedzialności służb lotniskowych oraz organizacji działań ratowniczych. Rozdział szósty stanowi syntezę problematyki poszukiwania i ratownictwa w czasie działań bojowych (CSAR) oraz zasady działania CSAR, kategorie operacji, proces planowania i prowadzenia operacji, wymagania w zakresie używanych sił i środków oraz zasady kierowania, dowodzenia i koordynacji działań.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.81KUCHAREK Daniel
Wybrane zagadnienia z zarządzania i ekonomiki organizacji lotniczych

W niniejszym podręczniku zostały ujęte najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarczego funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzących działalność o charakterze lotniczym. Podręcznik prezentuje wiedzę o istniejących uwarunkowaniach prawnych, społecznych i gospodarczych, jakim podlega działalność organizacji, których podstawowym celem jest wytwarzanie dóbr i usług przeznaczonych do zaspakajania potrzeb nabywców w zakresie posiadania statków powietrznych, lotniczego sprzętu przedsiębiorstwa lotniczego. Przedstawiono w nim sposób funkcjonowania podmiotu gospodarczego w trzech dziedzinach, tj. zaopatrzenia, właściwej produkcji i sprzedaży gotowych wyrobów. Rozdział czwarty zawiera klasyfikację majątku znajdującego się w dyspozycji przesiębiorstwa lotniczego. Podział posiadanych zasobów gospodarczych, ze względu na formę i pochodzenie, pozwala poddać ocenie sytuację finansową podmiotu oraz jego możliwosci produkcyjne. W ostatnim rozdziale zostały scharakteryzowane instytucje oraz instrumenty finansowe, służące finansowaniu działalności przedsiębiorstwa lotniczego. Na uwagę, wśród wielu możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych, zasluguje publiczna sprzedaż akcji przedsiębiorstwa poprzez giełdę papierów wartościowych. Ze względu na ujęcie zagadnień związanych z problematyką zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa, niniejszy poręcznik adresowany jest do szerokiego kręgu sluchaczy Wyższej Szkoły Ofiicerskiej Sił Powietrznych, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy zapoznają się z tego rodzaju problematyką.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.80RAJCHEL Jan
ZABŁOCKI Eugeniusz
Port lotniczy

Niniejsze opracowanie stanowi próbę uogólnienia i syntezy stanu teorii w obszarze infrastruktury i podstawowych operacji portu lotniczego. Trudno dokładnie uchwycić obecny stan takiej teorii, także w odniesieniu do lotnictwa cywilnego. W zdecydowanej większości są to ustawy, rozporządzenia oraz "oficjalne" opracowania instytucji i organizacji lotniczych, traktujące głównie o podstawach prawnych oraz obowiązujących procedurach postępowania. Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest infrastrukturze portu lotniczego. Ujęto w niej podstawy wiedzy o portach lotniczych, mobilnych urządzeniach obslugi lotniskowej, infrastrukturze portowej, nawigacyjnej, radionawigacyjnej, urządzeniach meteorologicznych i innych. Część druga zawiera informacje o operacjach w porcie lotniczym. Wyeksponowano w niej operacje statków powietrznych oraz operacje terminalowe. Opracowanie może byc wykorzystane przez studentów Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Dla specjalistów i studentów kierunków lub profilów (specjalności) związanych z lotnictwem są to podstawy wiedzy niezbędne dla rozwinięcia szczegółowych studiów dotyczących portu lotniczego.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.79KARPOWICZ Janusz
Taktyka w pokonywaniu obrony przeciwlotniczej przez lotnictwo sił powietrznych

Wydawnictwo stanowi studium o charakterze operacyjno - taktycznym, które obejmuje zidentyfikowane uwarunkowania operacyjne i rozwiązania taktyczne, zalecane i stosowane podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej przeciwnika przez lotnictwo. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów realizujących w programie kształcenia przedmiot "podstawy taktyki i lotnictwa".
Współczesne lotnictwo bojowe ze struktur Sił Powietrznych jest przygotowywane do realizacji podstawowych zadań w czasie kryzysu i wojny, głównie na rzecz sił lądowych i morskich. W operacjach reagowania kryzysowego i w działaniach nieregularnych przewiduje się angażowanie lotnictwa wojskowego do wielu zadań dodatkowych. Lotnictwo wojskowe może realizować zadania w ramach operacji połączonych oraz oddzielnie, bez współdziałania z innymi rodzajami SZ i wojsk.
W rozdziale pierwszym opracowanie zawiera operacyjne uwarunkowania i czynnki wpływające na skutecznośc pokonywania obrony przeciwlotniczej, w drugim - charakterystykę współczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, traktowanych jako przedmiot pokonywania przez lotnictwo SP, a w trzecim rozwiązania operacyjne i elementy taktyczne zalecane i stosowane podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Ponadto w opracowaniu prezentowane są wymiki badań, dotyczące zakresu współdziałania lotnictwa myśliwskiego i uderzeniowego z innymi rodzajami wojsk, podczas pokonywania obrony przeciwlotniczej w ramach oddzielnych i wspólnych operacji.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.78WETOSZKA Adam
Dowodzenie lotnictwem w bezpośrednim wsparciu wojsk lądowych

Podręcznik przeznaczony jest dla słuchaczy wojskowych szkół wyższych, szczególnie podchorążych i sluchaczy studium oficerskiego WSOSP, jako materiał zawierajacy wiedzę dotyczącą zastosowania lotnictwa w działaniach uderzeniowych. Podręcznik jest równiez przydatny do kształcenia kadry sił powietrznych wywodzących się w szczególności z eskadr lotniczych w ramach kursów doskonalących i specjalistycznych, realizowanych w WSOSP w obszarze przedmiotu taktyka lotnictwa.

Podręcznik składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. W pierwszym rozdziale zawarte są informacje dotyczące rozwoju działań wsparcia wojsk lądowych w czasie I wojny światowej, ich kontynuację poprzez II wojnę swiatową, a także konflikty ubiegłego stulecia opisane w aspekcie realizacji bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych w wojnie w Korei, Wietnamie i Afganistanie. Szczegółowej analizie poddano doświadczenia uzyskane przez lotnictwo w pierwszych konfliktach po II wojnie światowej, w którym to okresie wprowadzono na uzbrojenie samoloty odrzutowe. Rozdział drugi zawiera analizę dwóch konfliktów w Zatoce Perskiej pod kaąem tematu podjętego w niniejszym podręczniku. Analiza dotyczy szczególnie zastosowanych procedur dowodzenia, kształtu podsystemów dowodzenia, ich modyfikacji oraz aspektów związanych ze skutecznością działania. Rozdział trzeci poświęcony jest współczesnym aspektom dowodzenia lotnictwem w bezpośrednim wsparciu wojsk lądowych. Rozdział ten przedstawia podsystem dowodzenia NATO oraz wypracowane narodowe rozwiązania stosowane w SZRP. Materiał ten został opisany pod kątem struktur, procedur, bezpieczeństwa wsparcia lotniczego.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.77KARPOWICZ Janusz
Dowodzenie wojskami w siłach powietrznych

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich i magisterskich w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na kierunkach: "lotnictwo i kosmonautyka" oraz "bezpieczeństwo narodowe". Obejmuje problematykę z zakresu podstaw teorii dowodzenia Siłami Powietrznymi, zagadnienia z zakresu organizacji wojsk w SP, charakterystykę systemów dowodzenia wojskami w Siłach Powietrznych oraz zagadnienia dotyczące procesów i procedur dowodzenia operacyjnego w systemie narodowym i sojuszniczym (koalicyjnym). Opracowanie zawiera ponadto opis dokumentów dowodzenia i zasad planowania działalności bieżącej, rozliczeniowo-zadaniowej i biurowo-sztabowej.
Podręcznik składa się z ośmiu części. W rozdziale pierwszym zaprezentowano podstawowe definicje i pojęcia z zakresu dowodzenia i kierowania wojskami Sił Powietrznych. W rozdziale drugim przedstawiono struktury organizacyjne i kompetencje komórek organizacyjnych jednostek Sił Powietrznych i Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz Marynarki Wojennej. Rozdzial trzeci zawiera charakterystykę narodowego systemu dowodzenia Siłami Powietrznymi, a kolejny -czwarty-opisuje sojuszniczy system dowodzenia wojskami w Siłach Powietrznych. W rozdziale piątym przedstawione zostały procedury dowodzenia taktycznego wojskami w Siłach Powietrznych, natomiast rozdział szósty zawiera wybrane zagadnienia z zakresu dowodzenia pozaoperacyjnego w Siłach Powietrznych. Rozdział siódmy prezentuje dokumenty dowodzenia, w tym ich klasyfikację, zasady opracowywania i formę w jakiej są wykonywane oraz treść. Rozdział ósmy przedstawia treść dokumentów charakteryzujących planowanie działalności bieżącej, rozliczeniowo-zadaniowej i biurowo-sztabowej w jednostkach Sił Powietrznych.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.76RAJCHEL Jan
ZABŁOCKI Eugeniusz
Siły powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym

Niniejsze opracowanie ma charakter teoretyczny. Na podstawie najnowszej literatury przedmiotu, przedstawiono w nim główne założenia oraz zakres stosowania współczesnych sił powietrznych w sojuszniczym systemie obronnym. W ujęciu problemowym, treść opracowania sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania główne:
1. Jakie są podstawowe cechy sił powietrznych determinujące ich zastosowanie - bojowe, operacyjne i systemowe?
2. Jakie są podstawowe uwarunkowania i założenia użycia sił powietrznych - zagrożenia powietrzne, uwarunkowania
doktrynalne i sojusznicze oraz doświadczenia?
3. Jaka jest rola sił powietrznych w okresie pokoju, kryzysu i wojny?
4. Jakie są podstawowe kierunki rozwoju sił powietrznych?
W opracowaniu ujęto najnowsze poglądy i tendencje w zakresie użycia sił powietrznych, uwzględniając głównie doświadczenia ostatniego trzydziestolecia. Krótki zarys ich rozwoju od okresu międzywojennego posłużył jedynie do przedstawienia zakresu i dynamiki przemian w siłach powietrznych. Stosownie do charakteru opracowania, ujęto w nim najogólniejsze założenia odnoszące się do strategicznego i operacyjnego poziomu życia współczesnych sił powietrznych. Podstawą były opracowania teoretyczne, ale uwzględniono także obowiązujące (doktrynalne) rozwiązania, ujęte w tzw. dokumentach normatywnych, zwłaszcza koncepcję strategiczną Sojuszu Północnoatlantyckiego. Problemy taktyczne analizowano jedynie w zakresie niezbędnym do formułowania wniosków i uogólnień.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.75MAKAREWICZ Bogdan
Podstawy elektrotechniki

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i specjalności kształcenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Opracowany został z uwzględnieniem wszystkich tematów zawartych w programie kształcenia podstaw elektrotechniki. W podręczniku zostały omówione zagadnienia związane z podstawowymi pojęciami i prawami dotyczącymi pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetyzmu. Omówiono także podstawowe pojęcia i prawa oraz metody rozwiązywania obwodów elektrycznych prądu stałego i prądu sinusoidalnego. Oddzielny rozdział poświęcony jest maszynom elektrycznym. W rozdziale tym została opisana budowa, zasada działania oraz przeznaczenie maszyn prądu stałego, maszyn prądu przemiennego i transformatorów. W podręczniku ujęte są też zagadnienia związane z przesyłaniem energii elektrycznej, jej parametrami oraz podstawowymi urządzeniami zapewniającymi ten proces.Większość rozdziałów podręcznika kończy się rozwiązanymi zadaniami oraz zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.74ĆWIKLAK Janusz
GRZEGORZEWSKI Marek
JAFERNIK Henryk
Podstawy wykonywania lotów IFR

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy lotniczej związanej z wykonywaniem lotów według wskazań przyrządów w przestrzeni sklasyfikowanej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie wiadomości pozwalających na zrozumienie problematyki lotów IFR. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku studiów - "Lotnictwo i kosmonautyka" oraz "Nawigacja", głównie o specjalności pilota samolotu i pilota śmiglowca. W rozdziale pierwszym, scharakteryzowano dokumenty normatywne regulujące wykonywanie lotów w przestrzeni sklasyfikowanej. W rozdziale drugim, zaprezentowano charakterystykę systemu GNSS w aspekcie zastosowań lotniczych. Rozdział trzeci przedstawia kryteria budowy procedur lotu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur podejścia do lądowania i odlotu z lotniska. Natomiast rozdział czwarty i piąty zawiera problematykę radionawigacji, która jest podstawą wykonywania lotów według wskazań przyrządów oraz przedstawia mapy lotnicze wykorzystywane w lotach IFR, ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji informacji zawartej na mapie przez pilota.

Czytaj więcej...

WSOSP wewn.73KUCHAREK Daniel
Likwidacja skażeń samolotów transportowych

W podręczniku zostały przedstawione szczegółowe zasady prowadzenia zabiegów likwidacji skażeń samolotów transportowych oraz personelu latającego, z uwzględnieniem sprzętu będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych. Podręcznik składa się ze wstępu oraz dziewięciu rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale zawarte są informacje dotyczące samolotów transportowych znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Szczegółowo omówiono dane techniczne statków powietrznych, które mogą mieć istotne znaczenie w trakcie wykonywania zabiegów likwidacji skażeń. W drugim rozdziale przedstawiono sprzęt i środki, slużące rozpoznaniu i likwidacji skażeń bronią masowego rażenia. Trzeci rozdział został poświęcony prezentacji indywidualnych środków ochrony przed skażeniami, jakie znajdują się obecnie na wyposażeniu załóg lotniczych samolotów transportowych. Czwarty rozdział w sposób szczegółowy przedstawia zasady likwidacji skażeń, natomiast zasadniczą część podręcznika stanowi kolejny, rozdział piąty. Zostały w nim przedstawione rozwiązania z zakresu likwidacji skażeń samolotów transportowych. Rozdział szósty stanowi uzupełnienie poprzedniego rozdziału, a kolejne trzy ostatnie rozdziały stanowią uzupełniającą część podręcznika. Ze względu na rozległe ujęcie zagadnień z zakresu likwidacji skażeń samolotów transportowych, podręcznik ten adresowany jest do słuchaczy wojskowych szkół wyższych, szczególnie tych, którzy dokładniej zapoznają się z problematyką likwidacji skażeń techniki lotniczej. Podręcznik może być także wykorzystywany w eskadrach lotniczych Sił Powietrznych, które w zakresie swoich obowiązków, posiadają tematykę związaną z likwidacją skażeń powietrznych.

 

Czytaj więcej...