Wydawnictwa WSOSP

WSOSP wewn.122RAJCHEL Jan
Aspekty polityczne bezpieczeństwa powietrznego Polski w XXI wieku. T. 2. Zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego Polski po roku 1999

Zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego Polski po akcesji do NATO. Podstawy normatywne bezpieczeństwa powietrznego Polski po akcesji do NATO. Prawne aspekty ochrony lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji.

 

WSOSP wewn.121ZAŁĘSKI Krzysztof
Wprowadzenie do funkcjonowania sił zbrojnych

Historyczne uwarunkowania rozwoju sił zbrojnych. Siły zbrojne w relacjach międzynarodowych. Siły zbrojne w państwie demokratycznym. Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi. Służba wojskowa w demokratycznym państwie. Społeczny aspekt funkcjonowania sił zbrojnych. Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca cywilno-wojskowa sił zbrojnych. Siły zbrojne w operacjach poza granicami kraju. Profesjonalizacja sił zbrojnych.

 

WSOSP wewn.120COMPA Tadeusz
RAJCHEL Jan
Meteorologia dla pilota

Budowa i procesy fizyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej. Ruch powietrza w atmosferze. Masy powietrza. Fronty atmosferyczne. Chmury. Oblodzenie. Widzialność RVR. Organizacja osłony meteorologicznej działań lotnictwa. Obserwacje i komunikaty meteorologiczne. Radary meteorologiczne.

 

WSOSP wewn.119RAJCHEL Jan
Aspekty polityczne bezpieczeństwa powietrznego Polskie w XXI wieku

Determinanty polityki bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo powietrzne i jego specyfika. Polityka w ustawodawstwie UE w obszarze bezpieczeństwa powietrznego i lotniczego. Siły powietrzne w systemie bezpieczeństwa powietrznego. Struktury i funkcje sił powietrznych w systemie bezpieczeństwa powietrznego. System dowodzenia siłami powietrznymi. Potencjał bojowy sił powietrznych. System bezpieczeństwa narodowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.

 

WSOSP wewn.118RAJCHEL Jan
GRENDA Bogdan
NOWAK Jacek
Wybrane problemy dowodzenia Siłami Powietrznymi w Sojuszu Północnoatlantyckim

Sojusz Północnoatlantycki - międzynarodowa organizacja bezpieczeństwa. Retrospektywna analiza dowodzenia siłami powietrznymi NATO. Współczesny system dowodzenia siłami powietrznymi NATO

 

WSOSP wewn.117COMPA Tadeusz
RAJCHEL Jan
ZAŁĘSKI Krzysztof
UE - NATO- strategiczne problemy bezpieczeńswa

Publikacja zawiera materiały z konferencji, została podzielona na pięć obszarów: europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, badania w ramach narodowych i unijnych programów badawczych, współpraca służb państwowych na rzecz bezpieczeństwa europejskiego,udział Polski w operacjach Unii Europejskiej, prawne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego.Opracowanie ma również akcenty współpracy międzynarodowej, prezentujące wyniki analiz z obszaru bezpieczeństwa powietrznego państwa, dokonane przez pracowników naukowych Wydziału Lotniczego Politechniki Koszyckiej, współpracującej z WSOSP.

 

WSOSP wewn.116KUCHAREK Daniel
Wybrane zagadnienia z obrony przed bronią masowego rażenia w Siłach Powietrznych

Opracowanie zawiera wieloaspektową charakterystykę broni masowego rażenia, w tym broni jądrowej, chemicznej, biologicznej, radiologicznej, uwzględniając także toksyczne środki przemysłowe. Omawiane są sposoby wykrywnia skażeń środkami masowego rażenia, zadania i sposoby działania w sytuacji wykrycia skażeń, indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Szczególnie szeroko omówiono System Wykrywania Skażeń, w tym Podsystem Wykrywania Skażeń Powietrznych, procedury kontrolowania i likwidacji skażeń personelu latającego oraz samolotów lotnictwa wojskowego, podstawowe wyposażenie i indywidualne środki ochrony przed skażeniami pilota.

 

WSOSP wewn.115GRZESIK Norbert
Podstawy sterowania rozmytego. Projektowanie rozmytych systemów eksperckich w środowisku MATLAB-SILMULINK

Teoria zbiorów rozmytych. Modele rozmyte. Podstawy układów sterowania rozmytego. Przykłady układów sterowania rozmytego.

 

WSOSP wewn.114KUCHAREK Daniel
Determinanty obrotu paierami wartościowymi i walutami na giełdzie pieniężnej w Warszawie
w latach 1921 - 1939

Geneza i rozwój Giełdy Warszawskiej. Uwarunkowania organizacyjne i proceduralne normujące handel giełdowy. Znaczenie ryzyka inwestycyjnego i dochodowości instrumentów finansowych w kształtowaniu obrotów giełdowych. Polityczne i ekonomiczne determinanty obrotów giełdowych. Znaczenie giełdy Warszawskiej na polskim i międzynarodowym rynku giełdowym. Powiązania giełdy pieniężnej ze współczesną giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Prezesi rady giełdowej
w latach 1921-1939.

 

WSOSP wewn.112COMPA Tadeusz
Ochrona lotnictwa przed atakami bezprawnej ingerencji

Prawne aspekty walki z terroryzmem w lotnictwie. Ochrona lotnictwa w systemie chicagowskim. Ochrona lotnictwa w konwencji tokijskiej i montrealskiej. ONZ wobec problemów terroryzmu. Regionalne (europejskie i pozaeuropejskie) konwencje w sprawie zwalczania terroryzmu. Współpraca instytucjonalna w walce z terroryzmem w lotnictwie. Zasady ochrony lotnictwa cywilnego w myśl postanowień prawa Unii Europejskiej. Krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego - założenia i podstawy prawne. Fizyczna ochrona portu lotniczego. Zagrożenia i sytuacja kryzysowa w lotnictwie cywilnym. Program ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji przewoźnika lotniczego. Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Kontrola jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.