• Cytowania, INDEKS HIRSCHA

Liczbę cytowań prac naukowych można sprawdzić w bazach:

Web od Science
SCOPUS
Google Scholar
Publish or Perish

 INDEKS HIRSCHA

Wskaźnik Hirscha, indeks Hirscha, wskaźnik h, indeks h – miernik wprowadzony w 2005 roku przez Jorgego Hirscha, mający w zamierzeniu wykazywać znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzując jego całkowity dorobek.

Współczynnik h jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Współczynnik h (ang. index h, h-index, Hirsch index, Hirsch number) dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych ≥ h razy, np. współczynnik h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy.

Wielkość h zależy więc od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. Wzrost współczynnika h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwięk, np. poprzez zwiększenie ich widoczności w Internecie w modelu open access.

H-index (Indeks Hirscha) można sprawdzić w:

Web of Science
SCOPUS
Google Scholar Citations
Publish or Perish

Należy zwrócić uwagę, że wartość H-index uzyskana z różnych źródeł, może być różna, w zależności od zawartości bazy na podstawie której wyliczany jest H-Index.

Oprac. na podst.: www.mini.pw.edu.pl/~dryzek

Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 23.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

ResearcherID - to ogólnodostępny portal dla autorów i badaczy naukowych zintegrowany z platformą Web of Science; umożliwia: identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych i zarządzanie nią. Ułatwia współpracę i kontakt z naukowcami na całym świecie, wymaga rejestracji.

Skrócona Instrukcja Obsługi WEB OF SCIENCE

WEB OF SCIENCE - Support for Poland

WEB OF SCIENCE – szkolenie

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z czasopism z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

PODRĘCZNY PRZEWODNIK po SciVerse Scopus

Portal przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), wskaźnika H (Hirscha, tzw. wskaźnik "produktywności naukowej"). Dane opracowywane są na podstawie bazy Scopus firmy Elsevier. Serwis stanowi bezpłatną alternatywę dla bazy JCR i wskaźnika Impact Factor.

Ogólnodostępne specjalistyczne narzędzie wyszukiwawcze z dostępem on-line do artykułów naukowych, zawierające statystyki cytowań

Google Scholar Citations - usługa bazująca na danych Google Scholar, pozwala założyć autorowi swój profil „Profil autora”. Profil umożliwia śledzenie cytowań (gdzie i przez kogo prace były cytowane), jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia indeksu Hirscha.

Informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych, które odbyły się po 1980 roku.