• Arkusz wydawniczy - przeciętnie jest to 40 000 znaków typograficznych (ok. 22 s.), 800 wierszy obliczeniowych lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji.
  • Indeks Hirscha (h-Index) - współczynnik określający rangę dorobku naukowego pracownika poprzez liczbę publikacji i ich cytowalność. Liczba h wskazuje, że autor ma h publikacji cytowanych co najmniej h razy. Indeks Hirscha podają bazy bibliograficzne: Web of Science i Scopus a także Google Scholar.
  • Impact Factor (współczynnik wpływu) - wskaźnik cytowalności czasopisma podawany w bazie Journal Citation Reports (JCR). Obliczany jest jako stosunek liczby cytowań artykułów danego czasopisma do liczby ogólnej liczby artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie. Impact Factor dla danego roku oblicza się na podstawie dwóch poprzednich lat. Baza JCR podaje także pięcioletni Impact Factor oraz Immediacy Index obliczany na podstawie jednego roku.
  • Monografia - spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Monografia powinna być recenzowana oraz zawierać bibliografię naukową. Rozporządzenie MNiSW z dn. 13.7.2012 r. określa też minimalną objętość jako 6 arkuszy wydawniczych.
  • Sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora - ten wskaźnik pojawia się w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie nadawania tytułu doktora habilitowanego jako jedno z kryteriów.

Liczymy go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających IF, wg wzoru:
Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + ...

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma
Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku
Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku
IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku
IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.