Bibliorgafia Szkoły Orląt 1925 - 1968

I. DĘBLIŃSKA SZKOŁA LOTNICZA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM.

Szkolnictwo lotnicze 1918-1939.

1. DĄBKOWSKI T.: Struktura organizacyjna i szkolenie kadr lotniczych w latach 1936-1939. BIULETYN HISTORYCZNY INSPEKTORATU LOTNICTWA 1964 s.82.
2. DZIESIĘCIOLECIE lotnictwa polskiego. Poznań 1930.
3. FIJAŁKOWSKI ZBIGNIEW: Wyższe wojskowe szkolnictwo lotnicze w Polsce w okresie międzywojennym 1918-1939. W: Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym. (Materiały z sesji popularnonaukowej). Warszawa-Suwałki 1993 s.107-127.
4. KRÓLIKIEWICZ T.: Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym. WOJS. PRZ. HISTORYCZNY 1957 NR 3.
5. KUROWSKI ADAM: Wojskowe szkoły lotnicze 1918-1939. Poznań 1963.
6. NOWACKI TOMASZ: Kadry lotnictwa wojskowego 1918-1926. W: Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym. (Materiały z sesji popularnonaukowej). Warszawa-Suwałki 1993 s.8-97.
7. WALTERA WACŁAWA: 10 lat Szkoły Podchorążych Lotnictwa. PRZ. LOT. 1937 NR 10.
8. WARUNKI przyjęcia do szkół wojskowych. INWALIDA 1939 NR 5 s.11-12.
9. WARUNKI ubiegania się o przyjęcie i tok przyjęć w 1938 r. do Szkoły Podchorążych Lotnictwa kształcącej na oficerów służby stałej. Warszawa 1938 s.6
10. WARUNKI ubiegania się o przyjęcie i tok przyjęć w 1939r. do Szkoły Podchorążych Lotnictwa – grupa techniczna. DZ. ROZK. MSW 1939 NR 8 dod. obw. 3 s.1-8, zał.2.
11. WOŁKOWIŃSKI S.: Sprawozdanie z uroczystości 10-lecia SPL w Dęblinie PRZ. LOT. 1937 NR 9.
12. WÓJCIK WALDEMAR: Wojskowe szkolnictwo lotnicze 1919-1920. W: Lotnic-two polskie w okresie międzywojennym (Materiały z sesji popularnonaukowej). Warszawa-Suwałki 1993 s.53-65.
13. Z HISTORII polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939. Warszawa 1978 s.251. dot. wypadków lotniczych.
14. Z HISTORII polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939. Warszawa 1978 s.305. dot. budowy lotniska (model).

Dęblińska Szkoła Orląt

   Dęblińska "Szkoła Orląt" jest najstarszą i wielce zasłużoną dla lotnictwa polskiego Uczelnią. Dzieje Szkoły zapoczątkowane zostały powołaniem do życia w 1925 roku Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Grudziądzu, którą w 1927r. przeniesiono do Dęblina. Od tej chwili rozpoczęła się piękna karta działalności dydaktyczno-wychowawczej Dęblińskiej Uczelni. Znana z czynów swoich wychowanków, którzy rozsławili jej imię w kraju i za granicą dotychczas nie doczekała się całościowej bibliografii przedmiotowej.

    Ponad 80-letnia historia "Szkoły Orląt" była przedmiotem wielu artykułów prasowych. Ukazały się tylko dwie uzupełniające się monografie poświęcone naszej Szkole napisane przez Jana Celka. Do opracowania bibliografii "Szkoła Orląt" przyczyniła się chęć całościowego usystematyzowania materiałów dotyczących Uczelni Lotniczej, która swą historią na trwałe wpisała się w dzieje kraju, a sława jej sięga daleko poza granice Polski za sprawą wychowanków, którzy godnie zaznaczyli swój udział zwłaszcza na frontach II wojny światowej.

   Otwarcie Szkoły na świat, ścisłe kontakty z podobnymi uczelniami za granicą sprawiło, że koniecznym stało się opracowanie dotychczasowego piśmiennictwa dotyczącego naszej Uczelni począwszy od 1925 r. aż po dzień dzisiejszy. Inspiracją do podjęcia pracy nad bibliografią były również częste kwerendy czytelnicze dotyczące różnych okresów i zagadnień związanych ze "Szkołą Orląt".

Bibliografia Szkoły Orląt 1968 - 1994

I. WOSL - STRUKTURA UCZELNI I ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA.


1. CELEK JAN: Dowodzenie w systemie nauczania i wychowania podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego. BIULETYN WOSL 1972 NR 1/12/ s.6-17.
2. CIEPIELA KAZIMIERZ: Dziesięciolecie działalności naszej jednostki. WOJS. PRZ. LOT. 1970 R.24 NR 6 s.38-40.
3. GALOCH BRONISŁAW, AMAROWICZ ZBIGNIEW: Charakterystyka zawodowa specjalności kształcenia „nawigator stanowiska dowodzenia" [NSD] jako jednego z kierunków podczas studiów w WOSL . BIULETYN WOSL 1981 NR 2/39/ s.51-63.
4. GALOCH BRONISŁAW: Proponuję wprowadzenie zmian. WOJS. LUD. 1988 NR 5 s.36-37.
5. GALOCH BRONISŁAW, AMAROWICZ ZBIGNIEW: Nawigator stanowiska dowodzenia - jeden z kierunków studiów w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1981 R.53 NR 12 s.20-23.
6. GALOCH BRONISŁAW: Wnioski z badań nad nowymi programami kształcenia w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1984 R.56 NR 3 s.25-29.
7. GALOCH BRONISŁAW: Zmienimy programy kształcenia. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 3 s.23-25.
8. KONICKI JAN, FIUK JERZY: Eksperymentalny kierunek studiów. PRZ. WOJSK LĄD. 1984 R.26 NR 1 s.113-116. Dot. Kształcenia pilotów w WOSL.
9. KOWALSKI JÓZEF: Miejsce i zadania WOSL w kształceniu kadr lotniczych w świetle rewolucji naukowo-technicznej, rozwoju techniki i taktyki lotniczej. BIULETYN WOSL 1974 NR 1/16/ s.5-19.
10. KUCHARSKI H.: O nowy model kształcenia pilotów. SKRZYDL. POLSKA 1974 NR 18 s.3.
11. LEJKO STANISŁAW: Założenia procesu kształcenia słuchaczy wyższych Kursów Doskonalenia Oficerów w Centrum Doskonalenia Lotniczego. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 4 s.32-34.

Bibliografia Szkoły Orląt 1994 - 2000

I. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH


1. Struktura uczelni i organizacja procesu kształcenia


1. GOMÓŁKA JÓZEF: Wszystko co ważne dla lotnictwa dzieje się zawsze w „Szkole Orląt". PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 12 s. 3-8.
2. HOŁDANOWICZ GRZEGORZ: Gniazdo czeka na zmiany. POLSKA ZBROJNA 1998 NR 1 s. 16-17.
3. HOŁDANOWICZ GRZEGORZ: Przebudowa Gniazda Orląt. SKRZYDLATA POLSKA 1997 NR 12 s. 25-27.
4. KORCZYŃSKI MARIUSZ: Model funkcjonalno-strukturalny Zakładu Dydaktyki. BIULETYN WSOSP 1998 NR 1 s. 68-88.
5. ŁAKOMY MARIAN, MUSZYŃSKI MIROSŁAW: Metodyka tworzenia bazy dydaktycznej. BIULETYN WSOSP 1997 NR 2 s. 155-164.
6. MITEK TADEUSZ, JĘDRZEJKO MARIUSZ: Rok zmian. POLSKA ZBROJNA 1997 NR 35 s. 18-19. dot. nowych programów kształcenia w WSO w świetle integracji z NATO.
7. OLSZEWSKI RYSZARD: WSOSP u progu XXI wieku. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 6 s. 76-85.
8. OLSZEWSKI RYSZARD: WSOSP wobec wyzwań XXI wieku. BIULETYN WSOSP 1998 NR 4 s. 3-13.